พฤหัสบดี 19 ก.ค. 2018
วิชาที่เปิดสอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Kriasorn.ku   
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 07:27 น.

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรการท่องเที่ยว

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

 

รายวิชาที่เปิดสอนในส่วนของศึกษาทั่วไป

1.  รหัสและชื่อวิชา     00-011-101     พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

                                                    Social Dynamics and Happy Life

2. รหัสและชื่อวิชา      00-023-101     คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเินินชีวิต

                                                    Human Value : Arts and Sciences of Living

3.  รหัสและชื่อวิชา     00-021-101     ทักษะการรู้สารสนเทศ

                                                    Information Literacy Skills

4.  รหัสและชื่อวิชา     00-021-102     การจัดการความรู้

                                                     Knowledge Management

 5.  รหัสและชื่อวิชา    00-051-101     กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

                                                    Sport  and  Recreation  for  Health

 6.  รหัสและชื่อวิชา    00-012-101     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

                                                    Life and Social Skills

 

 7.  รหัสและชื่อวิชา    01-318-001     ระเบียบวิธีวิจัย

                          

                                                    Research Methodology

8.  รหัสและชื่อวิชา     01-022-001     จิตวิทยาทั่วไป

                                                    General Psychology

 

 

                                                                               

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 04.02.14 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

    นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)

          สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมชม นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภุูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ บริเวณโถงชั้น ๒ อาคาร ๓๕ อาคารเรียนรวม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

         ภายในงานพบกับ

             - การแสดงชุด "อาเซียนร่วมใจ"

             - นิทรรศการอารยธรรมไทย

             - กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมตอบคำถามพร้อมรับของที่ระลึกตลอดงาน

   


   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 03.09.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งให้นักศึกษาทำการประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

         นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สามารถเข้ามาทำการประเมินการสอนของคณาจารย์ประจำวิชาของตนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

         นักศึกษาสามารถเข้าไปทำการประเมินได้ ที่นี่

   

                                                                                                                       จากคณาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 29.07.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 "บทเพลงรักปักดวงใจแม่"

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 20.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชุมภายในสาขาสังคมศาสตร์

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 19.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มทร.อีสาน

   

  อ่านเพิ่มเติม...