พฤหัสบดี 19 ก.ค. 2018
ปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ภารกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Kriasorn.ku   
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 07:11 น.

วิสัยทัศน์ (Vision)

      สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ด้านสังคม มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปบูรณาการกับวิชาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ดำรงชีพอย่างเป็นสุข เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจ (Mission)

     1. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอนทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

     2. จัดหาและผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ

     3. ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา เทคนิค วิธีการสอนที่เหมาะสม

     4. พัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในสาขาก้าวทันสถานการณ์

     5. ให้บริการทางวิชาการแ่ก่สังคม

เป้าประสงค์

     1. อาจารย์มีโครงการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน

     2. อาจารย์มีบันทึกการสอนทุกรายวิชา

     3. อาจารย์มีสื่อที่สอดคล้องกับโครงการสอน

     4. นักศึกษาทุกคนมีทักษะทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

     5. นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์

     6. การส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณค่าคุณวุฒิอาจารย์

 ภารกิจหลัก

     สาขาสังคมศาสตร์ มีภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แ่ก่

      1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิต และกำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศ

     2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์กรความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และการแข่งขันในระดับนานาชาติ

     3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัยและการพัฒนา การทดสอบ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศชาติ

     4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมชุมชน และแบบอย่างที่ดีของสังคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 04.02.14 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

    นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)

          สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมชม นิทรรศการอารยธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภุูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ บริเวณโถงชั้น ๒ อาคาร ๓๕ อาคารเรียนรวม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

         ภายในงานพบกับ

             - การแสดงชุด "อาเซียนร่วมใจ"

             - นิทรรศการอารยธรรมไทย

             - กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ร่วมตอบคำถามพร้อมรับของที่ระลึกตลอดงาน

   


   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 03.09.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งให้นักศึกษาทำการประเมินการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

         นักศึกษาที่เรียนรายวิชาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สามารถเข้ามาทำการประเมินการสอนของคณาจารย์ประจำวิชาของตนได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

         นักศึกษาสามารถเข้าไปทำการประเมินได้ ที่นี่

   

                                                                                                                       จากคณาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 29.07.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 "บทเพลงรักปักดวงใจแม่"

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 20.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชุมภายในสาขาสังคมศาสตร์

   

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 19.06.13 ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มทร.อีสาน

   

  อ่านเพิ่มเติม...