ค้นหาแบบพิเศษ
  Friday, June 22, 2018

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

(หลักสูตรใหม่ พ.. 2550)

 

1.              ชื่อหลักสูตร

1.1      ชื่อภาษาไทย                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

1.2      ชื่อภาษาอังกฤษ           Bachelor of Science Program in Applied Physics

 

2.              ชื่อปริญญา

2.1   ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)

2.2   ชื่อย่อภาษาไทย          วท.. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

2.3   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Applied Physics)

2.4   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.Sc. (Applied Physics)

 

3.              หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

         สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

4.              วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์มีวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์และการประยุกต์ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

4.2      เพื่อสนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์ทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ทั้งของภาครัฐและภาค เอกชน

4.3      เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านฟิสิกส์ประยุกต์เพียงพอที่จะนำไปประกอบ อาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

4.4      เพื่อส่งเสริม ค้นคว้า วิจัย ด้านฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อใช้ในทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

5.              กำหนดการเปิดสอน

เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป

 

6.              คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

 

7.              การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

8.              ระบบการศึกษา

8.1 การจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง           ตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

                                                รวม 15 สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่สอง            ตั้งแต่วันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป

                                                รวม 15 สัปดาห์

และมหาวิทยาลัย ฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงการศึกษาแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

8.2 การคิดหน่วยกิต

8.2.1       รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

8.2.2       รายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

8.2.3         การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

8.2.4         การทำโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

8.3 วิชาบังคับก่อน หมายถึงวิชาที่นักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาที่ระบุไว้

 

9.              ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติต้องสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 7 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเติมเวลา และใช้เวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 

10.       การลงทะเบียนเรียน

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนดใว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว

 

11.       การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

11.1        การวัดและประเมินผลการศึกษา

ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.. 2547

ให้คณะที่เปิดสอนจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ

การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กำหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน (GRADE)

ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต

ผลการศึกษา

A

4

ดีเยี่ยม (Excellent)

B+

3.5

ดีมาก (Very Good)

B

3

ดี (Good)

C+

2.5

ดีพอใช้ (Fairly Good)

C

2

พอใช้ (Fair)

D+

1.5

อ่อน (Poor)

D

1

อ่อนมาก (Very Poor)

F

0

ตก (Fail)

W

-

ถอนรายวิชา (Withdraw)

I

-

ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

S

-

พอใจ (Satisfactory)

U

-

ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

AU

-

ไม่นับหน่วยกิต (Audit)

 

11.2        การสำเร็จการศึกษา

จะต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า


12.  อาจารย์ผู้สอน

12.1อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

3 1017 01572 23 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

 นายปรีชา   หอยสังข์

วท..(ฟิสิกส์) , . รามคำแหง (2524)

วท.. (ฟิสิกส์), . เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2542)

3 1006 00124 40 5

อาจารย์ระดับ 7

นายอภิสิทธิ์   ใสยิด

วท..(ฟิสิกส์), .สงขลานครินทร์ (2523)

วท.. (การสอนฟิสิกส์), . เชียงใหม่ (2530)

3 3014 00390 89 5

อาจารย์

นายชาคริต นวลฉิมพลี

วท..(ฟิสิกส์) , . รามคำแหง (2540)

วท.. (ฟิสิกส์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2545)

3 3099 00887 22 2

อาจารย์

นายสาม  ศรีสุโร

วศ..(อิเล็กทรอนิกส์), สจล. (2539)

วท..(ฟิสิกส์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

3 4209 00113 08 2

อาจารย์

 .. พรพิศ กงภูธร

วท..(ฟิสิกส์),  . ขอนแก่น (2545)

วท.. (ฟิสิกส์),  . ขอนแก่น (2549)

 

12.2อาจารย์ผู้สอน

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

3 5001 00101 00 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

 นายวิโรจน์  ลิ้มไขแสง

วท.. (การสอนฟิสิกส์), . เชียงใหม่

วท.. (การสอนฟิสิกส์), . เชียงใหม่

Ph.D.(Environmental and Material Science), Hiroshima University

3 3099 01152 09 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

นายศักดิ์เดช  สังคพัฒน์

กศ.. (ฟิสิกส์), . ศรีนครินทรวิโรฒ

พบ.. (นโยบายและแผน), สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

3 4405 00276 25 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

 นายบุญรอด อาสาสะนา

ศษ.., . ขอนแก่น

วท.. (ฟิสิกส์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 3207 00004 60 4

อาจารย์

นายนัฏพงษ์ ยงรัมย์

วท.. (ฟิสิกส์), . ขอนแก่น

วท.. (ฟิสิกส์ทฤษฎี), . เทคโนโลยีสุรนารี

วท.. (ฟิสิกส์ทฤษฎี), . เทคโนโลยีสุรนารี

3 4101 01008 91 1

อาจารย์

 นายยุทธพงษ์ อินทร์กง

วท..(ฟิสิกส์), . รามคำแหง

วท.. (ฟิสิกส์), . เทคโนโลยีสุรนารี

3 1009 02464 37 3

อาจารย์

นายชลัมภ์ อุ่นอารีย์

วท..(ฟิสิกส์), . รามคำแหง

วศ.. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

3 5603 00056 48 6

อาจารย์

นายยุทธการ รัตนชัย

วท..(ฟิสิกส์), . ศรีนครินทรวิโรฒ

 วท.. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 3099 00410 79 5

อาจารย์

นายพัชร จิรสิริทรัพย์

วท..(ฟิสิกส์), . อุบลราชธานี

3 8099 00351 18 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

นายธีระฑิต ดวงมุสิก

วท..(ฟิสิกส์), . บูรพา

วท.. (เทคโนโลยีพลังงาน), . พระจอมเกล้าธนบุรี

3 3612 00078 61 8

อาจารย์ระดับ 7

นายสายันต์  โพธิ์เกตุ

วท..(ฟิสิกส์), .ขอนแก่น

วท.. (ฟิสิกส์), . ศิลปากร

3 3602 00021 56 9

อาจารย์ระดับ 6

 นายพานิชย์ กันชัย

วท..(ฟิสิกส์), .ขอนแก่น

วท.. (ฟิสิกส์), . ขอนแก่น

3 4015 00417 96 4

อาจารย์ระดับ 6

นายคมพิชิต สีหามาตย์

วท..(ฟิสิกส์), .ขอนแก่น

วท.. (ฟิสิกส์), . ขอนแก่น

3 4013 00214 99 7

พนักงานข้าราชการ

 นายปิยวงค์ ภูปัญญา

วท..(ฟิสิกส์), .ขอนแก่น

วท.. (ฟิสิกส์), . ขอนแก่น

5 4099 99015 75 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

นายวันชัย มโนคุ้น

วท.. (ฟิสิกส์), . ศรีนครินทรวิโรฒ

วท.. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 6602 00047 50 6

อาจารย์ระดับ 7

นายอดุลย์ อัสโย

วท.. (ฟิสิกส์), . นเรศวร

วท.. (ฟิสิกส์) , . ขอนแก่น

 

12.3อาจารย์พิเศษ

 

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

สังกัด

นายประสาท  สืบค้า

Ph.D. (Physics)

รองศาสตราจารย์

มทส.

นายทวี  ฉิมอ้อย

Ph.D. (Physics Neutron)

รองศาสตราจารย์

มธ.

นายจิติ  หนูแก้ว

Ph.D. (Material Sciences)

รองศาสตราจารย์

สจล.

นายชิโนรัตน์  กอบเดช

Ph.D. (Theoretical Physics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มทส.

นายประพันธ์  แม่นยำ

Ph.D. (Material Sciences)

รองศาสตราจารย์

มทส.

นายทรงกต ทศานนท์

Ph.D. (Remote Sensing)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มทส.

นายประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล

Ph.D. (Condensed Matter Physics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มทส.

 

 

 

 

 

13.       จำนวนนักศึกษา (จำนวนที่ประมาณการไว้)

13.1                       จำนวนนักศึกษาที่จะรับ

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ปีการศึกษา

2550

2551

2552

2553

2554

ชั้นปีที่ 1

30

45

45

45

45

ชั้นปีที่ 2

 

30

45

45

45

ชั้นปีที่ 3

 

 

30

45

45

ชั้นปีที่ 4

 

 

 

30

30

รวม

30

75

120

165

165

 

                13.2       จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา

 

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา

2550

2551

2552

2553

2554

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

-

-

-

-

30

รวม

-

-

-

-

30

 

14.       สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

15.       ห้องสมุด

นักศึกษาสามารถใช้ห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีหนังสือประมาณดังนี้

15.1 หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ                                      3,500           เล่ม

15.2 วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ                                               30           รายชื่อ

15.3 เอกสารพิเศษ                                                                                              50           เล่ม        

15.4 จุลสาร                                                                                                          80           แฟ้ม

15.5 ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์                                                             10           รายการ

               

16.       งบประมาณ

ใช้งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยค่าใช้จ่ายเฉพาะงบประมาณการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ประมาณ 30,820 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

16.1                       ค่าวัสดุฝึก                                                                                              4,500     บาท       

16.2                       ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์(ปีละ 10%ของครุภัณฑ์)                        15,000   บาท

16.3                       ค่าสอน                                                                                                  6,720     บาท

(ปีละ 12 วิชา ๆ ละ 48 คาบ คาบละ 300 บาท ต่อนักศึกษา 30 คน)

16.4                       ค่าบริการการศึกษา                                                                           2,000   บาท

(ซื้อหนังสือ กระดาษ เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน)

16.5                       ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์)                            600     บาท

16.6                       รายการอื่น ๆ                                                                                      2,000   บาท

รวม      30,820     บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.       หลักสูตร

             17.1       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                               139   หน่วยกิต

17.2โครงสร้างหลักสูตร

      1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                   32  หน่วยกิต

             1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                            3  หน่วยกิต

             1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                            6  หน่วยกิต

             1.3 กลุ่มวิชาภาษา                                                                      15  หน่วยกิต

             1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                   6  หน่วยกิต

             1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม                   2 หน่วยกิต

      2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                            101 หน่วยกิต

                            2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                       41 หน่วยกิต

                            2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                                42 หน่วยกิต

                                        2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                                18 หน่วยกิต

                   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                              6 หน่วยกิต

 

17.3รายวิชา

1.              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

01-031-004         มนุษย์กับสังคม                                                    3(3-0-6)

                         Man and Society

01-031-005         มนุษยสัมพันธ์                                                                 3(3-0-6)

                             Human Relations

01-031-006         สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                          3(3-0-6)               

                             Society and Environment

01-032-001         การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                   3(3-0-6)

                             Life and Social Skills

และวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

 

 

1.2       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

01-051-001          การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด            3(3-0-6)

                                                             Report Writing and Library Usage

01-052-001         จิตวิทยาทั่วไป                                                       3(3-0-6)

                             General Psychology

01-053-002         ตรรกวิทยาเบื้องต้น                                             3(3-0-6)

                             Introduction to Logic

และวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

1.3       กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

01-010-001         ภาษาอังกฤษ 1*                                                   3(3-0-6)

                              English 1

01-010-002         ภาษาอังกฤษ 2*                                                   3(3-0-6)

                             English 2

01-011-001         ภาษาอังกฤษเทคนิค 1                                        3(3-0-6)

                             Technical English 1

01-011-002         ภาษาอังกฤษเทคนิค 2                                        3(3-0-6)

                             Technical English 2

01-011-015         ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1                                   3(3-0-6)

                             English for Career 1

01-011-016         ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2                                   3(3-0-6)

                             English for Career 2

01-021-001         ภาษาไทย 1*                                                        3(3-0-6)

                             Thai 1

        และวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาภาษาที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษ

        หมายเหตุ      * เป็นวิชาบังคับ

 

1.4       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

02-027-101         วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1                                      3(2-3-5)

                             Applied Sciences 1

02-030-041         มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ                       3(3-0-6)

                             Man and Physical Science

02-030-043         วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                          3(3-0-6)

                             Science for Everyday Use

02-030-044         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              3(3-0-6)

                              Science and Technology

02-030-175         ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม                                               3(3-0-6)

             Environmental Physics

02-040-115         สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร              3(3-0-6)

                             Environment and Resource Management

และวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

 

1.5       กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม  2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

01-041-001          พลศึกษา                                                                1(0-2-1)               

                                                Physical Education

                                                01-042-001          นันทนาการ                                                          1(0-2-1)               

                                                Recreation

                                                01-043-001          กิจกรรม 1                                                             1(0-2-1)

                                                Activities 1

                                                และวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม

 

2.              หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต ประกอบด้วย

2.1       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 41 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

02-011-101         แคลคูลัส 1                                                       3(3-0-6)

                             Calculus 1

02-011-102        แคลคูลัส 2                                                       3(3-0-6)

             Calculus 2

02-011-203          แคลคูลัส 3                                                      3(3-0-6)

             Calculus 3

02-020-108         หลักเคมีทั่วไป 1                                             3(3-0-6)

                             General of Chemistry 1

02-020-109         ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 1                             1(0-3-1)

             General Chemistry Laboratory 1

02-020-110         หลักเคมีทั่วไป 2                                             3(3-0-6)

             General of Chemistry 2

02-020-111         ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 2                             1(0-3-1)

             General Chemistry Laboratory 2

02-030-151         ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                                                              3(3-0-6)

                             Fundamentals of Physics 1

02-030-152         ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1                              1(0-3-1)

             Fundamentals of Physics Laboratory 1

02-030-153         ฟิสิกส์พื้นฐาน 2                                                 3(3-0-6)

                             Fundamentals of Physics 2

02-030-154         ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2                               1(0-3-1)

             Fundamentals of Physics Laboratory 2

02-030-261         คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1                       3(3-0-6)

             Mathematics for Physicists 1

02-030-262         คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2                       3(3-0-6)

             Mathematics for Physicists 2

02-033-251         ฟิสิกส์สถิติและฟิสิกส์ความร้อน                     3(3-0-6)

                             Statistical and Thermal Physics

02-040-109         ชีววิทยา                                                            3(3-0-6)

                             Biology

02-040-110         ปฏิบัติการชีววิทยา                                          1(0-3-1)

                             Biology Laboratory

02-050-101         คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                          3(3-0-6)

             Fundamental of Computer

 

2.2       กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

02-030-371         ดาราศาสตร์เบื้องต้น                                           3(3-0-6)

             Introduction to Astronomy

02-031-251         กลศาสตร์                                                              3(3-0-6)

                          Mechanics

02-032-251         แม่เหล็กไฟฟ้า                                                     3(3-0-6)

             Electromagnetics

02-033-352         อุณหพลศาสตร์                                                    3(3-0-6)

                         Thermodynamics

02-034-251         คลื่น                                                                       3(3-0-6)

                                     Waves

02-034-352         คลื่นและทัศนศาสตร์                                          3(3-0-6)

             Waves and Optics

02-035-231         ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                       3(3-0-6)

             Modern Physics

02-035-353         กลศาสตร์ควอนตัม 1                                         3(3-0-6)

             Quantum Mechanics 1

02-035-355         ฟิสิกส์นิวเคลียร์                                                   3(3-0-6)

             Nuclear Physics

02-035-357         ฟิสิกส์ของแข็ง 1                                                 3(3-0-6)

             Solid State Physics 1

02-037-251         อิเล็กทรอนิกส์                                                     3(3-0-6)

             Electronics

 

02-037-252         ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์                                  1(0-3-1)

             Electronic Laboratory

02-038-251         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3                                              1(0-3-1)

             Physics Laboratory 3

02-038-252         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4                                              1(0-3-1)

             Physics Laboratory 4

02-038-353         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5                                              1(0-3-1)

             Physics Laboratory 5

02-038-361         สัมมนาฟิสิกส์                                                      1(0-3-1)

                             Physics Seminar

02-038-465         โครงงานฟิสิกส์ 1                                                           2(0-6-2)

                             Project in Physics 1

02-038-466         โครงงานฟิสิกส์ 2                                               2(0-6-2)

                             Project in Physics 2

 

2.3       กลุ่มวิชาชีพเลือก  18 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากวิชาต่อไปนี้

02-021-202         เคมีอนินทรีย์ 1                                                    3(3-0-6)

                                                                             Inorganic Chemistry 1

02-022-102         เคมีอินทรีย์ 1                                                        3(3-0-6)

                                                                             Organic Chemistry 1

02-030-363          ฟิสิกส์คำนวณเชิงตัวเลข                                    3(3-0-6)

                          Computational Physics

02-030-373         ธรณีวิทยาเบื้องต้น                                              3(3-0-6)

                         Introduction to Geology

02-030-274          อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น                                         3(3-0-6)

                         Introduction to Meteorology

02-031-331          กลศาสตร์เวกเตอร์                                               3(3-0-6)

                                                                            Vector Mechanics

02-031-355          กลศาสตร์ของไหล                                              3(3-0-6)

         Fluid Mechanics

 

02-032-252         การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                                    3(3-0-6)

                       Electric Circuit Analysis

02-035-454         กลศาสตร์ควอนตัม 2                                         3(3-0-6)

                         Quantum Mechanics 2

02-035-458         ฟิสิกส์ของแข็ง 2                                                 3(3-0-6)

             Solid State Physics 2

02-035-459         ผลึกวิทยาเชิงรังสีเอกซ์                                      3(3-0-6)

             X-ray Crystallography

02-035-370          เทคนิคนิวเคลียร์เบื้องต้นและการวัดรังสี       3(3-0-6)

              Basic Nuclear Radiation Detection and

Measurement

02-035-371          ปฏิบัติการเทคนิคนิวเคลียร์เบื้องต้นและ        1(0-3-1)

การวัดรังสี           

Basic Nuclear Radiation Detection and

Measurement Laboratory

02-035-372          นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                     3(3-0-6)

              Basic Nuclear Electronics

02-035-373          ปฏิบัติการนิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   1(0-3-1)

              Basic Nuclear Electronics Laboratory

02-035-374          การวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น    3(3-0-6)

          Basic Environmental Radiation

Measurement

02-035-375          การใช้รังสีและการประยุกต์เบื้องต้น              3(3-0-6)

          Basic Industrial Radiation and Radioisotopes

Application

02-035-377          ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เบื้องต้น          3(3-0-6)

                         Basic Nuclear Reactor

02-035-479          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เบื้องต้น                              3(3-0-6)

          Basic Nuclear Power Plant

02-035-480         รังสีวิทยา                                                               3(3-0-6)

        Radiology

02-035-481          การผลิตไอโซโทปรังสีเบื้องต้น                       3(3-0-6)

          Basic Radioisotope Production and Utilization

02-036-334         โลหะวิทยาฟิสิกส์                                               3(3-0-6)

                                                                             Physical Metallurgy

02-036-455         การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย                            3(3-0-6)

             Non-Destructive Testing

02-036-456         พลังงานธรรมชาติ                                              3(3-0-6)

                             Natural Energy

02-036-465         เซลล์แสงอาทิตย์                                                  3(3-0-6)

                             Solar Cell

02-036-366         ระบบพลังงานแสงอาทิตย์                                3(3-0-6)

                             Solar Energy Systems

02-036-461         ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ                                             3(3-0-6)

                             Semiconductor Physics

02-037-353         การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์                     3(3-0-6)

                              Electronic Circuit Design

02-037-358         เซนเซอร์และหลักการทรานสดิวเซอร์          3(3-0-6)

                         Sensor and Transducers Principles

02-037-359         ออปโตอิเล็กทรอนิกส์                                3(3-0-6)

                         Optoelectronics

02-037-261         วงจรดิจิตอลและหลักการออกแบบลอจิก      3(3-0-6)

             Digital Circuit and Logic Design Principle

02-037-362         ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                         3(3-0-6)

                        Introduction to Digital Electronics

02-037-363         ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์                    1(0-3-1)

                                                                         Digital Electronics Laboratory

02-037-265         ระบบอนาลอกและดิจิตอล                                3(3-0-6)

                         Digital and Analog System

02-037-266         ปฏิบัติการระบบอนาลอกและดิจิตอล            1(0-3-1)

           Digital and Analog System Laboratory

 

02-037-271         ไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบ           3(3-0-6)

เบื้องต้น

              Microprocessor and Basic Designing

02-037-272         ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์                        1(0-3-1)

และการออกแบบเบื้องต้น

             Microprocessor and Basic Designing Laboratory    

02-037-487         การลดทอนสัญญาณรบกวนสำหรับ               3(3-0-6)

เครื่องมือ

                         Noise Reduction for Instrumentation

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เสนอในแผนการเรียนเสนอแนะ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

 

 

17.4แผนการศึกษาสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี)

 

 

ปีการศึกษาที่ 1

 

                ภาคการศึกษาที่ 1

                02-040-109          ชีววิทยา                                                                                                 3(3-0-6)

                02-040-110          ปฏิบัติการชีววิทยา                                                                              1(0-3-1)

                02-030-151          ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                                                                                  3(3-0-6)

                02-030-152          ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1                                                               1(0-3-1)

                02-020-108          หลักเคมีทั่วไป 1                                                                                  3(3-0-6)

                02-020-109          ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 1                                                               1(0-3-1)

                02-011-101          แคลคูลัส 1                                                                                            3(3-0-6)

                01-010-001          ภาษาอังกฤษ 1                                                                                     3(3-0-6)

                01-03x-xxx          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                         3(3-0-6)

                                                รวม                                                                                                        21 หน่วยกิต

               

 

                ภาคการศึกษาที่ 2

                02-030-153          ฟิสิกส์พื้นฐาน 2                                                                                  3(3-0-6)

                02-030-154          ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2                                                               1(0-3-1)

                02-020-110          หลักเคมีทั่วไป 2                                                                                  3(3-0-6)

                02-020-111          ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 2                                                               1(0-3-1)

                01-010-002          ภาษาอังกฤษ 2                                                                                     3(3-0-6)

                02-011-102          แคลคูลัส 2                                                                                            3(3-0-6)

                01-05x-xxx          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                        3(3-0-6)

                02-0xx-xxx          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                               3(x-x-x)

                01-04x-xxx          กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม                          1(0-2-1)

                                                รวม                                                                                                        21 หน่วยกิต

 


ปีการศึกษาที่ 2

 

                ภาคการศึกษาที่  1

                02-031-251          กลศาสตร์                                                                                              3(3-0-6)

                02-011-203          แคลคูลัส 3                                                                                            3(3-0-6)

                02-030-261          คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1                                                       3(3-0-6)

02-037-251          อิเล็กทรอนิกส์                                                                                     3(3-0-6)

                02-037-252          ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์                                                                   1(0-3-1)

                01-01x-xxx          กลุ่มวิชาภาษา                                                                                      3(3-0-6)

                02-038-251          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3                                                                              1(0-3-1)

                01-04x-xxx          กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม                          1(0-2-1)

                02-050-101          คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                          3(3-0-6)

                                                รวม                                                                                                        21 หน่วยกิต

 

 

                ภาคการศึกษาที่  2

                02-034-251          คลื่น                                                                                                       3(3-0-6)

02-035-231          ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                                                       3(3-0-6)

02-032-251          แม่เหล็กไฟฟ้า                                                                                     3(3-0-6)

                02-033-251          ฟิสิกส์สถิติและฟิสิกส์ความร้อน                                                     3(3-0-6)

01-01x-xxx          กลุ่มวิชาภาษา                                                                                      3(3-0-6)

                02-038-252          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4                                                                              1(0-3-1)

                02-030-262          คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2                                                       3(3-0-6)

                02-0xx-xxx          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                               3(x-x-x)

                                                รวม                                                                                                        22 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่  3

 

                ภาคการศึกษาที่  1

                02-035-357          ฟิสิกส์ของแข็ง 1                                                                                 3(3-0-6)

                02-035-353          กลศาสตร์ควอนตัม 1                                                                          3(3-0-6)

                02-034-352          คลื่นและทัศนศาสตร์                                                                          3(3-0-6)

                02-038-353          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5                                                                              1(0-3-1)

                01-021-001          ภาษาไทย 1                                                                                           3(3-0-6)

                01-05x- xxx         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                        3(3-0-6)

                02-03x-xxx          วิชาชีพเลือก 1                                                                                     3(x-x-x)

                                                รวม                                                                                                        19 หน่วยกิต

 

 

                ภาคการศึกษาที่  2

                02-033-352          อุณหพลศาสตร์                                                                                    3(3-0-6)

02-035-355          ฟิสิกส์นิวเคลียร์                                                                                   3(3-0-6)

                02-030-371          ดาราศาสตร์เบื้องต้น                                                                           3(3-0-6)

02-038-361          สัมมนาฟิสิกส์                                                                                      1(0-3-1)

                02-03x-xxx          วิชาชีพเลือก 2                                                                                     3(x-x-x)

                02-03x-xxx          วิชาชีพเลือก 3                                                                                     3(x-x-x)

                xx-xxx-xxx          กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                                                                3(x-x-x)

                                                รวม                                                                                                        19 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 4

 

                ภาคการศึกษาที่ 1

                02-038-465          โครงงานฟิสิกส์ 1                                                                              2(0-6-2)

02-03x-xxx          วิชาชีพเลือก 4                                                                                     3(x-x-x)               

02-03x-xxx          วิชาชีพเลือก 5                                                                                     3(x-x-x)

                xx-xxx-xxx          กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                                                                3(x-x-x)               

                                                รวม                                                                                                        11  หน่วยกิต

 

 

                ภาคการศึกษาที่ 2

                02-038-466          โครงงานฟิสิกส์ 2                                                                               2(0-6-2)

                02-03x-xxx          วิชาชีพเลือก 6                                                                                     3(x-x-x)               

                                                รวม                                                                                                        5  หน่วยกิต

 

17.5              ความหมายของเลขรหัสรายวิชา

การกำหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งรายละเอียดได้จำแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้

                                                                                                                                   กลุ่มสาขาวิชา

                                                                       3   4     5     6  7  8            

                                                                  x x -  x  x   x - x x x

                                                  1  2

 

            สาขาวิชา                                                                                                         ลำดับรายวิชา

             กลุ่มวิชา                                                                                                      ปีที่ควรศึกษา

 

                ตำแหน่งที่  1 - 2              หมายถึง                                กลุ่มสาขาวิชา

                ตำแหน่งที่  3 - 4              หมายถึง                                สาขาวิชา

                ตำแหน่งที่  5                     หมายถึง                                กลุ่มวิชา

                ตำแหน่งที่  6                      หมายถึง                                ปีที่ควรศึกษา

                            ตำแหน่งที่  7 - 8              หมายถึง                                ลำดับรายวิชา

 

ตำแหน่งที่  1-2    หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา แทนกลุ่มสาขาวิชาต่างๆโดยใช้ตัวเลข 01-11 ดังนี้

                                01           หมายถึง                                กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

                                02           หมายถึง                                กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

                                03           หมายถึง                                กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

                                04           หมายถึง                                กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์

                                05           หมายถึง                                กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

                                06           หมายถึง                                กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

                                07           หมายถึง                                กลุ่มวิชาศิลปกรรม

                                08           หมายถึง                                กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                09           หมายถึง                                กลุ่มวิชาเทคโนโลยีประยุกต์

                                10           หมายถึง                                กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย

                                11           หมายถึง                                กลุ่มวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

               

ตำแหน่งที่  3-4    หมายถึง สาขาวิชา แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ตัวเลข 01-07 ดังนี้

                                01         หมายถึง                               สาขาวิชาคณิตศาสตร์

                         02        หมายถึง                               สาขาวิชาเคมี

03         หมายถึง                              สาขาวิชาฟิสิกส์

                         04         หมายถึง                               สาขาวิชาชีววิทยา

                         05        หมายถึง                               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

                         06        หมายถึง                                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                         07        หมายถึง                               สาขาวิชาสถิติ

 

ตำแหน่งที่  5        หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์    โดยใช้ตัวเลข 0-8 ดังนี้

                                            0              หมายถึง                                กลุ่มวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน     

                                1              หมายถึง                                กลุ่มวิชากลศาสตร์

                                2              หมายถึง                                กลุ่มวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า

                                3              หมายถึง                                กลุ่มวิชาความร้อน

                                4              หมายถึง                                กลุ่มวิชาคลื่น-แสง-เสียง

                                5              หมายถึง                                กลุ่มวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่

                                6              หมายถึง                                กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

                                7              หมายถึง                                กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

                                8              หมายถึง                                กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ

 

ตำแหน่งที่  6        หมายถึง ปีที่ควรศึกษา โดยใช้ตัวเลข 1-6 ดังนี้

                                1              หมายถึง                                ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

                                2              หมายถึง                                ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

                                3              หมายถึง                                ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

                                4              หมายถึง                                ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

5              หมายถึง                                ปริญญาโทชั้นปีที่ 1

                                6              หมายถึง                                ปริญญาโทชั้นปีที่ 2

 

             ตำแหน่งที่  7–8    หมายถึง ลำดับรายวิชา      

 

ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน

                                                                                                                                หน่วยกิต

                                                                                                                                ชั่วโมงเรียนทฤษฎี

                                                                                                                                ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ

                                                                                                                                ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

                X  (X – X – X)

 

17.6                   คำอธิบายรายวิชา

 

01-031-004          มนุษย์กับสังคม                                                                                                   3(3-0-6)

                                Man and Society

ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของสังคมศาสตร์ ความหมายองค์ประกอบของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนเอกลักษณ์ และค่านิยมของสังคมไทย ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การจำแนกความแตกต่างทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาสังคมต่างๆ

 

01-031-005                    มนุษยสัมพันธ์                                                                                                                                                          3(3-0-6)

                                                Human Relations

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ หลักจิตวิทยาและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์   แรงจูงใจสำหรับมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานและครอบครัว  ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์  มนุษยสัมพันธ์ ในหน่วยงานตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์

 

01-031-006          สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                                                                         3(3-0-6)

                                Society and Environment

ศึกษาความสำคัญของสังคมกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางนิเวทวิทยานำไปสู่การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ศึกษาการวิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

 

01-032-001                     การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                                                                                                           3(3-0-6)

                                                Life and Social Skills

                                                ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิตและการทำงานของบุคคล  การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนให้เข้ากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

01-051-001                    การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด                                                                             3(3-0-6)

                                                Report Writing and Library Usage

                                                ศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดทั่วไป ห้องสมุดของเรา วัสดุสารนิเทศ  หนังสืออ้างอิง การจัดหมวดหมู่หนังสือ การจัดเรียงวัสดุสารสนเทศ  เครื่องมือ ช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ ส่วนต่างๆ ของหนังสือและการระวังรักษา รายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงานและรูปแบบการเขียนรายงานหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรม และเชิงอรรถ

 

01-052-001          จิตวิทยาทั่วไป                                                                                                     3(3-0-6)

                General Psychology

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของมนุษย์ สรีระวิทยามนุษย์ การรับรู้ และการเรียนรู้ เชาว์ปัญญา อารมณ์ การจูงใจ บุคลิกภาพและ การปรับตัว สุขภาพจิต

 

01-053-002          ตรรกวิทยาเบื้องต้น                                                                                            3(3-0-6)

Introduction to Logic

ศึกษารูปแบบและกฎเกณฑ์ ของการใช้เหตุผลประเภทต่างๆ รวมทั้งเหตุผลบกพร่อง ตลอดจนการทดสอบและพิสูจน์การอ้างเหตุผล

 

01-010-001          ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                     3(3-0-6)

                                English 1

ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  โดยใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาพื้นฐานที่เป็นประโยคและข้อความสั้น ๆ

01-010-002          ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                     3(3-0-6)

                                English 2

วิชาบังคับก่อน : 01-010-001 ภาษาอังกฤษ 1 หรือกำหนดจากผลสอบวัด ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น

 

01-011-001          ภาษาอังกฤษเทคนิค 1                                                                                        3(3-0-6)

                                Technical English 1

วิชาบังคับก่อน : 01-010-001 ภาษาอังกฤษ 1 และ 01-010-002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ

 

01-011-002          ภาษาอังกฤษเทคนิค 2                                                                                        3(3-0-6)

                                Technical English 2

วิชาบังคับก่อน : 01-011-001 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1

ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสรุปความ การนำเสนอโครงการ ผลงาน และรายงานเกี่ยวกับวิชาชีพ

 

01-011-015          ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1                                                                                   3(3-0-6)

                                English for Career 1

วิชาบังคับก่อน : 01-010-001 ภาษาอังกฤษ 1 และ 01-010-002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในงานอาชีพ

 

01-011-016          ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2                                                                                   3(3-0-6)

                                English for Career 2

                                วิชาบังคับก่อน : 01-011-015 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในงานอาชีพในระดับที่สูงขึ้น

 

01-021-001                    ภาษาไทย 1                                                                                                                                                                     3(3-0-6)

                                                                                                Thai 1

                                                                            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังการจับใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านจับใจความ การอ่านวิเคราะห์ความ การเขียนบทความ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจโครงการ การสนทนา การพูดในที่ประชุม การเป็นพิธีกร การบรรยายสรุป และการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ

               

02-027-101          วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1                                                                                     3(2-3-5)

Applied Sciences 1

สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง การส่องสว่าง แสง สี การประยุกต์เสียง อะตอมและกฏพีรีออดิก พันธะเคมีและสารประกอบ ปฏิกิริยารีดอกซ์และนอนรีดอกซ์ และการสมดุล สารละลาย ไฟฟ้าเคมี

 

02-030-041          มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ                                                                     3(3-0-6)

Man and Physical Science

ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการวัดและหน่วยการวัดทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ เกี่ยวกับระบบจักรวาล วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก พลังงานและเชื้อเพลิง คลื่นและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงสีและทัศนูปกรณ์ คลื่นเสียง สารเคมีในชีวิตประจำวัน ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 

02-030-043          วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                                                         3(3-0-6)

Science for Everyday Use

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิทยาศาสตร์ การวัดและหน่วยการวัดทฤษฎีวิวัฒนาการพันธุกรรม ธรรมชาติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวิตประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

 

 

02-030-044          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                             3(3-0-6)

                                Science and Technology

 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน สารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนในอนาคต ดาราศาสตร์และความก้าวหน้าทางอวกาศ

 

02-030-175          ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม                                                                                             3(3-0-6)

Environmental Physics

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม  หลักการทางฟิสิกส์สำหรับสิ่งแวดล้อม  ภูมิอากาศของโลก  พลังงานสำหรับมนุษย์  การนำพาของสารมลพิษ  มลภาวะทางเสียง  การประยุกต์

 

02-040-115          สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                                                            3(3-0-6)

                                Environment and Resources Management

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยา และสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน

 

01-041-001          พลศึกษา                                                                                                               1(0-2-1)

                                Physical Education

ศึกษาความรู้ทั่วไป  ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬา โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม

 

01-042-001          นันทนาการ                                                                                                          1(0-2-1)

                                Recreation

ศึกษาความรู้ทั่วไป  ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการ  และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม

01-043-001          กิจกรรม 1                                                                                                             1(0-2-1)

Activities 1

ศึกษาความรู้ทั่วไป ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกิจกรรมโดยขบวนการกลุ่ม (Group Dynamics) หรือ    ดำเนินการโดยคำแนะนำและควบคุมของผู้สอน มุ่งเน้นการฝึกฝนในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้           เกิดความรู้และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

02-011-101          แคลคูลัส 1                                                                                                           3(3-0-6)

                                Calculus 1

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ และเทคนิค การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต และการประยุกต์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

 

02-011-102          แคลคูลัส 2                                                                                                           3(3-0-6)

                                Calculus 2

                                วิชาบังคับก่อน :  02-011-101 แคลคูลัส 1

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อันดับ 1 ระดับขั้น 1 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว

 

02-011-203          แคลคูลัส 3                                                                                                           3(3-0-6)

                                Calculus 3

                                วิชาบังคับก่อน :  02-011-102 แคลคูลัส 2

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันแกมมาและบีตา อนุกรมฟูเรียร์ การวิเคราะห์เวกเตอร์ ผลการแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังของสมการเชิงอนุพันธ์

 

02-020-108          หลักเคมีทั่วไป 1                                                                                                  3(3-0-6)

                General of Chemistry 1

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี  สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรฟพรีเซน       เททีฟ อโลหะและธาตุแทรนซิซัน ก๊าช ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย

 

02-020-109          ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 1                                                                               1(0-3-1)

                                General Chemistry Laboratory 1

                                วิชาบังคับก่อน: 02-020-108 หลักเคมีทั่วไป 1 หรือเรียนควบคู่กัน

ปฏิบัติการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุ  เรฟพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิซัน สมบัติของก๊าช โครงสร้างของผลึก สมบัติของของเหลว สมบัติของสารละลาย

 

02-020-110          หลักเคมีทั่วไป 2                                                                                                  3(3-0-6)

                                General of Chemistry 2

                                วิชาบังคับก่อน : 02-020-108 หลักเคมีทั่วไป 1

ศึกษาเกี่ยวกับอุณพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์

 

02-020-111          ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 2                                                               1(0-3-1)

                                General Chemistry Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน : 02-020-110 หลักเคมีทั่วไป 2 หรือเรียนควบคู่กัน และ

                                                                02-020-109 ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า และเคมีนิวเคลียร์

 

02-030-151          ฟิสิกส์พื้นฐาน 1                                                                                                  3(3-0-6)

                                Fundamentals of Physics 1

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้งแบบเชิงเส้นและเชิงมุม งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนต์ความเฉื่อย การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกล

 

02-030-152          ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1                                                                               1(0-3-1)

Fundamentals of Physics Laboratory 1

วิชาบังคับก่อน : 02-030-151 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก สมบัติทางกายภาพของของไหล การถ่ายโอนความร้อน สมบัติของคลื่นเสียง

 

02-030-153          ฟิสิกส์พื้นฐาน 2                                                                                                  3(3-0-6)

                                Fundamentals of Physics 2

วิชาบังคับก่อน : 02-030-151 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

ศึกษาเกี่ยวกับแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และสารไดอิเล็กทริก ไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติและปรากฎการณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น แบบจำลองอะตอม ส่วนประกอบของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของแข็งเบื้องต้น

 

02-030-154          ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2                                                                               1(0-3-1)

Fundamentals of Physics Laboratory 2

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กัน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และสารไดอิเล็ก ทริก ไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติและปรากฎการณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น แบบจำลองอะตอม ส่วนประกอบของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของแข็งเบื้องต้น

 

02-030-261          คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1                                                                      3(3-0-6)

                                Mathematics for Physicists 1

วิชาบังคับก่อน : 02-011-102 แคลคูลัส 2

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากแบบต่างๆ เกรเดียนต์ในแนวคิดของแรงและพลังงานศักย์ การอินทิเกรตฟังก์ชันเวกเตอร์ในเรื่องงาน-พลังงาน ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์กับกฎของเกาส์ ทฤษฎีของกรีนส์ ทฤษฎีของสโตกส์    เมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์ การแก้สมการระบบสมการเชิงเส้น ค่าไอเกนส์ ระบบพิกัดฉากที่มีการหมุน คณิตศาสตร์จำนวนเชิงซ้อนกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ฟังก์ชันอะนาลีติก ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ทฤษฎีการอินทิเกรตของคอชี (Cauchy)

 

02-030-262          คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2                                                                      3(3-0-6)

                                Mathematics for Physicists 2

วิชาบังคับก่อน : 02-030-261 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1

ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญที่พบในกลศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้า สมการอนุพันธ์ย่อยที่พบในเรื่องคลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า ฟังก์ชันพิเศษที่พบในฟิสิกส์ เช่น ฟังก์ชันของ Hermite, Legendre, Laguerre, Bessel, Beta, Gamma, Neumann อนุกรมฟูเรียร์ และฟังก์ชันของ Dirac การแปลงฟูเรียร์ในเรื่องคลื่น อนุภาค การวิเคราะห์เทนเซอร์เบื้องต้น การเขียนสมการทางฟิสิกส์ในรูปของเทนเซอร์

 

02-033-251          ฟิสิกส์สถิติและฟิสิกส์ความร้อน                                                                    3(3-0-6)

                                Statistical and Thermal Physics

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ระบบที่ประกอบด้วยอนุภาคเป็นจำนวนมาก กฎข้อที่ 1,2 และ 3 ของอุณหพลศาสตร์ สมบัติของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ การกระจายความเร็วของอนุภาคแบบแมกซ์เวล สมการ Clausius-Clapeyron การแผ่รังสีของวัตถุดำ

 

02-040-109          ชีววิทยา                                                                                                                                3(3-0-6)

                                Biology

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กลไกของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อและโครงสร้างของพืช เนื้อเยื่อและโครงสร้างของสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และหลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น

 

02-040-110          ปฏิบัติชีววิทยา                                                                                    1(0-3-1)

Biology Laboratory

วิชาบังคับก่อน  :  02-040-109 ชีววิทยาหรือเรียนควบคู่กัน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์  เซลล์  การลำเลียงผ่านเซลล์ สารอาหาร  การแบ่งเซลล์  เนื้อเยื่อพืช  โครงสร้างพืช  เนื้อเยื่อสัตว์  โครงสร้างสัตว์  การจำแนกสิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศน์วิทยา  และพันธุศาสตร์

 

02-050-101          คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                                         3(3-0-6)

                                Fundamental of Computer

ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆ ระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การเขียนผังงาน การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

02-030-371          ดาราศาสตร์เบื้องต้น                                                                                          3(3-0-6)

Introduction to Astronomy

ระบบพิกัดท้องฟ้า ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะจักรวาล เครื่องมือวัดทางดาราศาสตร์ ระบบดาวเคราะห์ ฟิสิกส์ของดวงดาว กาแลกซีและจักรวาล เทคนิคการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และมีการศึกษานอกสถานที่

 

02-031-251          กลศาสตร์                                                                                                             3(3-0-6)

                                Mechanics

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

เวกเตอร์แคลคูลัส พลศาสตร์ของอนุภาค กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสองและสามมิติ ระบบพิกัดเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบเดียวกัน ความโน้มถ่วง หลักการแปรค่า การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ สมการของลากรานจ์ สมการของแฮมิลตัน และทฤษฎีการสั่นสะเทือนเบื้องต้น

 

02-032-251          แม่เหล็กไฟฟ้า                                                                                                      3(3-0-6)

                Electromagnetics 

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าสถิตที่กำหนดเงื่อนไขขอบเขต สารไดอิเล็กตริก พลังงานไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ศักย์เวกเตอร์ สารแม่เหล็ก กฏของฟาราเดย์ สมการแมกซ์เวลล์ การประยุกต์สมการแมกซ์เวลล์ พลังงานแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนและการหักเหของคลื่น ท่อนำคลื่นและโพรงกำทอน สนามศักย์ ศักย์เวกเตอร์ของแม่เหล็ก การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

02-033-352          อุณหพลศาสตร์                                                                                                   3(3-0-6)

Thermodynamics

วิชาบังคับก่อน : 02-033-251 ฟิสิกส์สถิติและฟิสิกส์ความร้อน

ความสัมพันธ์ระหว่างงานและความร้อน กฎข้อที่ 1, 2 ของอุณหพลศาสตร์ เอ็นโทรปี เอ็นทาลปี วัฎจักรคาร์โนต์ กระบวนการย้อนกลับและไม่ย้อนกลับ

02-034-251          คลื่น                                                                                                                      3(3-0-6)

                                Waves

วิชาบังคับก่อน : 02-011-102 แคลคูลัส 2

การสั่นสะเทือนในแนวตามยาวและตามขวางแบบอิสระ และแบบที่มีแรงภายนอกกระทำต่อระบบที่มีองศาอิสระของการแกว่งเป็นหนึ่ง สอง และ N องศาอิสระ การเคลื่อนที่ของคลื่นที่มีรูปร่างต่างกัน ดัชนีหักเหของคลื่น การกระจายของคลื่น การสะท้อนของคลื่นและการส่งผ่านคลื่น การผสมคลื่นพัลส์ วิธีวิเคราะห์ของฟูเรียร์ สมการของแมกซ์เวลล์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน การโพลาไรซ์

 

02-034-352          คลื่นและทัศนศาสตร์                                                                                        3(3-0-6)

                                Waves and Optics

วิชาบังคับก่อน : 02-011-102 แคลคูลัส 2

สมการคลื่น สมบัติของคลื่นเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพคลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของแสง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง ทัศนูปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซชัน ควอนตัมของแสง โฮโล กราฟฟี

 

02-035-231          ฟิสิกส์ยุคใหม่                                                                                                      3(3-0-6)

                                Modern Physics

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ฟิสิกส์ควอนตัม รังสีเอกซ์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน การเกิดและการรวมตัวของอนุภาคคู่ สมบัติของคลื่นและอนุภาค ฟิสิกส์อะตอม การเกิดสเปกตรัม เลเซอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบต่าง ๆ พลังงานนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยี

 

02-035-353          กลศาสตร์ควอนตัม 1                                                                                       3(3-0-6)

                                Quantum Mechanics 1

วิชาบังคับก่อน : 02-035-231 ฟิสิกส์ยุคใหม่

ที่มาของกลศาสตร์ควอนตัม ตัวปฏิบัติการและสมมุติฐานของกลศาสตร์ควอนตัม กลุ่มคลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก ฟังก์ชันไอเกน ค่าคาดหวัง สมการชโรดิงเจอร์ ปัญหาอนุภาคในพลังงานศักย์ 1 มิติ ฮาร์โมนิกส์ออสซิลเลเตอร์ การประมาณแบบ WKB โมเมนตัมเชิงมุม ปัญหาในสามมิติ อนุภาคในสนามที่มีลักษณะสมมาตรในระบบทรงกลม การอธิบายอะตอมไฮโดรเจน และ ฮีเลียม ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชันแบบไม่ขึ้นและขึ้นกับเวลา

 

02-035-355          ฟิสิกส์นิวเคลียร์                                                                                                  3(3-0-6)

Nuclear Physics

                                วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

โครงสร้างอะตอมและสเปกตรัมของอะตอม สมบัติของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสและแรงนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีและการประยุกต์ใช้สารกัมมันตภาพรังสีทางอุตสาหกรรม ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบต่าง ๆ กฏการทรงพลังงานและโมเมนตัมในปฏิกิริยานิวเคลียร์ สมบัติของนิวตรอนที่มีพลังงานต่างๆ กัน ศักยภาพของพลังงานนิวเคลียร์ ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแบ่งแยกตัว ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การควบคุมการหลอมตัวเทอร์โมนิวเคลียร์ การผลิตพลังงานในอนาคต การวัดและการป้องกันอันตรายจากพลังงานนิวเคลียร์

 

02-035-357          ฟิสิกส์ของแข็ง 1                                                                                                 3(3-0-6)

                                Solid State Physics 1

วิชาบังคับก่อน : 02-035-231 ฟิสิกส์ยุคใหม่

ชนิดของผลึก โครงสร้างของผลึก การอธิบายโครงสร้างของผลึก ทฤษฎีแถบพลังงาน สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้าของผลึก สมบัติของผลึก สมบัติของผลึกเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก สารกึ่งตัวนำ ชนิดของสารกึ่งตัวนำ การประยุกต์สารกึ่งตัวนำในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สารแม่เหล็กประเภทต่างๆ สารกึ่งตัวนำยิ่งยวด

 

02-037-251          อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                     3(3-0-6)

                                Electronics

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์วงจรเบื้องต้น การวิเคราะห์วงจรทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์แบบเฟท(FET) อุปกรณ์แปลงปริมาณฟิสิกส์เป็นปริมาณไฟฟ้า หลักการเกี่ยวกับออบแอมป์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดและขยายสัญญาณไฟฟ้า

 

02-037-252          ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์                                                                                  1(0-3-1)

                                Electronics Laboratory 

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน

                                ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

02-038-251          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3                                                                                              1(0-3-1)

Physics Laboratory 3

วิชาบังคับก่อน : 02-030-154 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2

การปฏิบัติการฟิสิกส์นี้ ให้นักศึกษาทดลองในระดับปานกลาง เพื่อเสริมทักษะฟิสิกส์ดั้งเดิม และฟิสิกส์แผนใหม่ไม่ต่ำกว่า 8 การทดลอง

 

02-038-252          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4                                                                                              1(0-3-1)

Physics Laboratory 4

วิชาบังคับก่อน : 02-038-251 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3

การปฏิบัติการต่อเนื่องกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 โดยนักศึกษาจะต้องทำการทดลองเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 8 การทดลอง

 

02-038-353          ปฏิบัติการฟิสิกส์ 5                                                                                              1(0-3-1)

Physics Laboratory 5

วิชาบังคับก่อน : 02-038-252 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4

ค้นคว้าเชิงทดลองในรูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของสาขาวิชาฟิสิกส์กำหนดอย่างน้อย 4 การทดลอง และนำเสนอในรูปแบบของรายงาน

02-038-361          สัมมนาฟิสิกส์                                                                                      1(0-3-1)

                                Physics Seminar

                                วิชาบังคับก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของคณาจารย์ผู้ควบคุม

ทักษะในการพูด ฟัง เสนอบทความทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาและค้นคว้าเรื่องที่น่าสนใจทางฟิสิกส์ และจัดทำรายงานประกอบสัมมนา

 

02-038-465          โครงงานฟิสิกส์ 1                                                                                                2(0-6-2)

Physics Project 1

                                วิชาบังคับก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ฝึกทำวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในสาขาฟิสิกส์หรือสาขาที่ใกล้เคียงและเสนอผลงานในรูปแบบของรายงาน

 

02-038-466          โครงงานฟิสิกส์ 2                                                                                                2(0-6-2)

                                Physics Project 2

                                วิชาบังคับก่อน : 02-038-465 โครงงานฟิสิกส์ 1

ฝึกทำวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในสาขาฟิสิกส์หรือสาขาที่ใกล้เคียงและเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานต่อเนื่องจาก 02-038-465 โครงงานฟิสิกส์ 1

 

02-021-202          เคมีอนินทรีย์ 1                                                                                                    3(3-0-6)

                                Inorganic Chemistry 1

                                วิชาบังคับก่อน : 02-020-110 หลักเคมีทั่วไป 2

สมบัติของธาตุทรานสิชัน สารประกอบเชิงซ้อน ทฤษฎีวาเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะทรานสิชัน

 

02-022-102          เคมีอินทรีย์ 1                                                                                                       3(3-0-6)

                                Organic Chemistry 1

                                วิชาบังคับก่อน :  02-020-108 หลักเคมีทั่วไป 1

ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบอะลิฟาติก อะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  อัลคิลและแอริลแฮไลด์ สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล  และอีเธอร์ สารประกอบอัลดีไฮด์และคีโตน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์กรดอินทรีย์ สารประกอบเอมีนและสารประกอบเอโซ

 

02-030-363          ฟิสิกส์คำนวณเชิงตัวเลข                                                                                  3(3-0-6)

Computational Physics

วิชาบังคับก่อน : 02-050-101 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ลักษณะการเก็บตัวเลขและความคลาดเคลื่อนของคอมพิวเตอร์ การแก้สมการไม่เป็นเชิงเส้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ การหาคำตอบของสมการอนุพันธ์และอนุพันธ์ย่อย การประมาณค่าข้อมูลทางฟิสิกส์แบบต่างๆ เช่น แบบลากรองจ์ แบบกำลังสองน้อยที่สุด การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

 

02-030-373          ธรณีวิทยาเบื้องต้น                                                                                             3(3-0-6)

Introduction to Geology

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางธรณีเกี่ยวกับโลก โครงสร้างของโลก   การสั่นสะเทือน แม่เหล็กโลก แรงโน้มถ่วงของโลก และแหล่งทรัพยากรและพลังงานใต้พื้นโลก

 

02-030-274          อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น                                                                                       3(3-0-6)

Introduction to Meteorology

ศึกษาเกี่ยวกับชั้นและองค์ประกอบของบรรยากาศ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติทางการแผ่รังสี เทอร์โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์ของเมฆ ความสมดุลของความร้อนในบรรยากาศ การหมุนวนของลมโดยทั่วไปบนพื้นโลก และองค์ประกอบต่างๆ ของอากาศ การอ่านแผนที่อากาศ พลศาสตร์ของบรรยากาศ ไฟฟ้าในบรรยากาศ

02-031-331          กลศาสตร์เวกเตอร์                                                                                             3(3-0-6)

                                Vector Mechanics

วิชาบังคับก่อน : 02-030-151 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางกลศาสตร์โดยใช้เวกเตอร์วิเคราะห์และแคลคูลัส กฎของนิวตัน โมเมนตัม งาน พลังงาน วัตถุแข็งเกร็ง การสั่นสะเทือน

 

02-031-355          กลศาสตร์ของไหล                                                                                             3(3-0-6)

Fluid Mechanics

วิชาบังคับก่อน : 02-030-151 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

สมการการเคลื่อนที่ของของไหล พฤติกรรมของของไหล ปัญหาขอบเขตของของไหล อุทกพลสาสตร์ของของไหล ทฤษฎีอุทกพลศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ การประยุกต์

 

02-032-252          การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                                                                                   3(3-0-6)

Electric Circuit Analysis

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

สัญญาณ ระบบ และรูปคลื่นสัญญาณ ชิ้นส่วนของวงจรไฟฟ้า เงื่อนไขเริ่มต้นและเงื่อนไขสุดท้าย การตอบสนองต่อฟังก์ชันขั้นบันไดและพัลส์ สมการเครือข่ายและคำตอบ การแปลงที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วงจรเทวินินและวงจรนอตัน แอมปลิจูด เฟส และการหน่วงเวลา วงจรสองพอร์ต ฟังก์ชันส่งผ่านและความแม่นตรงของระบบ

 

02-035-454          กลศาสตร์ควอนตัม 2                                                                                        3(3-0-6)

Quantum Mechanics 2

วิชาบังคับก่อน : 02-035-353 กลศาสตร์ควอนตัม 1

วิธีเมทริกซ์สำหรับกลศาสตร์ควอนตัม ทฤษฎีสแกตเตอริง ทฤษฎีเพอเทอร์เบชันแบบขึ้นกับเวลา ระบบอนุภาคโฟตอน และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 

02-035-458          ฟิสิกส์ของแข็ง 2                                                                                                 3(3-0-6)

Solid State Physics 2

วิชาบังคับก่อน : 02-035-357 ฟิสิกส์ของแข็ง 1

ศึกษคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริก และเฟอโรอิเล็กตริกของสาร คุณสมบัติทางแม่เหล็กของสาร เรโซแนนซ์แม่เหล็กและรีแลกเซชัน ปรากฏการณ์ทางแสงของของแข็ง ความไม่สมบูรณ์ของแลททิส สภาพนำยิ่งยวด

 

02-035-459          ผลึกวิทยารังสีเอกซ์                                                                                           3(3-0-6)

                                X-ray Crystallography

วิชาบังคับก่อน : 02-035-231 ฟิสิกส์ยุคใหม่

กำเนิดและธรรมชาติของรังสีเอ็กซ์ สมบัติของรังสีเอ็กซ์ โครงสร้างของผลึก ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ กฎของแบรกก์ ดัชนีมิลเลอร์ ความสมบูรณ์ของผลึกสมมาตร พอยท์กรุ๊ป และสมมาตรของสเปซกรุ๊ป ทัศนศาสตร์ของผลึก การประยุกต์ของผลึกวิทยา

 

02-035-370          เทคนิคนิวเคลียร์เบื้องต้นและการวัดรังสี                                                    3(3-0-6)

Basic Nuclear Radiation Detection and Measurement

ต้นกำเนิดรังสี การนับรังสี ลักษณะพิเศษและการใช้ประโยชน์จากเครื่องวัดชนิดต่างๆ แถบพลังงานของรังสีซึ่งได้จากหัววัดรังสีแบบวาบแสง เครื่องวัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ เครื่องวัดนิวตรอน

 

02-035-371          ปฏิบัติการเทคนิคนิวเคลียร์เบื้องต้นและการวัดรังสี                                 1(0-3-1)

Basic Nuclear Radiation Detection and Measurement Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 02-035-370 เทคนิคนิวเคลียร์เบื้องต้นและการวัดรังสี

หรือเรียนควบคู่กัน

ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้หัววัดรังสีและเครื่องมือที่ใช้ในการเป็นส่วนประกอบของการวัดรังสี

 

02-035-372          นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                                                   3(3-0-6)

                                Basic Nuclear Electronics

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

การวัด การปรับเทียบ และรูปของสัญญาณสำหรับสเปคโตรสโคปี   ความสามารถในการแยกพลังงานในระบบสเปคโตรสโคปี   การขยายสัญญาณ  สาระสำคัญของวงจรเวลา การปรับเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกไปเป็นดิจิดอล การวิเคราะห์ความสูงของสัญญาณ การวิเคราะห์หลายตัวแปร ระบบความรู้ที่ได้จากการคำนวณ

 

02-035-373          ปฏิบัติการนิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                                                1(0-3-1)

Basic Nuclear Electronics Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 02-035-372 นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หรือเรียนควบคู่กัน             

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชานิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

02-035-374          การวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                                  3(3-0-6)

       Basic Environmental Radiation Measurement

วิชาบังคับก่อน : 02-035-370 เทคนิคนิวเคลียร์เบื้องต้นและการวัดรังสี               

สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติและถูกสร้างขึ้นในสิ่งแวดล้อม ความจำเป็นในการวัดรังสีในธรรมชาติ การสุ่มและการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ในห้องทดลอง การวัดรังสีในห้องทดลองและภาคสนาม

 

02-035-375          การใช้สารรังสีและการประยุกต์เบื้องต้น                                                       3(3-0-6)

       Basic Industrial Radiation and Radioisotopes Application

วิชาบังคับก่อน : 02-035-370 เทคนิคนิวเคลียร์เบื้องต้นและการวัดรังสี

การถ่ายภาพด้วยรังสีและการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟฟี เทคนิคมาตรฐานทางนิวเคลียร์ ความรู้พื้นฐานการใช้และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์ การติดตามด้วยรังสีในกระบวนการอุตสาหกรรม กฎพื้นฐานของกระบวนการทางรังสี ระบบการวัดรังสีและเครื่องมือ

 

02-035-377          ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เบื้องต้น                                                        3(3-0-6)

Basic Nuclear Reactor

วิชาบังคับก่อน : 02-035-355 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ปรัชญาของการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นิวเคลียร์รีแอคเตอร์เคเนติค การควบคุมรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ กลไกลควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปัญหาของการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แบบจำลองเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยคอมพิวเตอร์

 

02-035-479          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เบื้องต้น                                                                             3(3-0-6)

       Basic Nuclear Power Plant

วิชาบังคับก่อน : 02-035-377 ทฤษฎีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เบื้องต้น

ผลลัพธ์และลักษณะพิเศษของนิวตรอน กระบวนการฟิชชัน ทฤษฎีการกระเจิงของนิวตรอน ทฤษฎีของเฟอร์มีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิปกติ ซึ่งไม่มีเครื่องห่อหุ้ม กฏพื้นฐานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการควบคุม

 

02-035-480          รังสีวิทยา                                                                                                              3(3-0-6)

       Radiology

วิชาบังคับก่อน : 02-035-231 ฟิสิกส์ยุคใหม่

นิวเคลียสของอะตอม ทฤษฎีเบื้องต้นของกัมมันตภาพรังสี รังสีแกมมา อนุภาคไฟฟ้า การผลิตและประโยชน์ของไอโซโทป อันตรายจากรังสีและการป้องกัน

 

02-035-481          การผลิตไอโซโทปรังสีเบื้องต้น                                                                       3(3-0-6)

       Basic Radioisotope Production and Utilization

วิชาบังคับก่อน : 02-022-102 เคมีอินทรีย์ 1

ผลที่ได้ของไอโซโทปรังสี ไอโซโทปรังสีที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เทคนิคพิเศษ ไอโซโทปรังสีที่ได้จากเครื่องเจนเนอเรเตอร์(เครื่องผลิต) ไอโซโทปจากเครื่องเร่งอนุภาค การทำฉลากของสารประกอบด้วยไอโซโทปรังสี การบริหารและคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากไอโซโทปรังสี

 

02-036-334          โลหะวิทยาฟิสิกส์                                                                                               3(3-0-6)

       Physical Metallurgy

วิชาบังคับก่อน : 02-030-151 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

โครงสร้างของโลหะ ระบบผลึก สมบัติต่าง ๆ ของโลหะเฟอร์รัส และนอนเฟอร์รัส ขีดจำกัด ข้อเด่น ข้อด้อยของโลหะ และโลหะผสมที่สำคัญทางอุตสาหกรรมบางชนิด การตรวจสอบโลหะโดยไม่ทำลายสภาพ ความสำคัญของแผนภาพสมดุล และการประยุกต์แผนภาพในการอธิบายระบบโลหะผสมบางชนิด รวมทั้งการอบชุบโลหะด้วยความร้อน การกัดกร่อนของโลหะและเทคโนโลยีทางโลหะวิทยา

 

02-036-455          การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย                                                                            3(3-0-6)

Non-Destructive Testing

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ศึกษาการตรวจสอบรอยบกพร่องของอุปกรณ์ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ทางแสง ไฟฟ้า คลื่นวิทยุ อัลตร้าโซนิค สนามแม่เหล็ก และวิธีอื่นๆ โดยเครื่องมือ อุปกรณ์การวัดและประมวลสัญญาณ

 

02-036-456          พลังงานธรรมชาติ                                                                                              3(3-0-6)

Natural Energy

ชนิดของพลังงานต่างๆ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ การประยุกต์ใช้และการประหยัดพลังงานแต่ละชนิด

 

02-036-461          ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ                                                                                             3(3-0-6)

       Semiconductor Physics

วิชาบังคับก่อน : 02-035-357 ฟิสิกส์ของแข็ง 1

ทฤษฎีระดับอะตอมของสารกึ่งตัวนำและสิ่งเจือปน การนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ และสารกึ่งตัวนำที่ผ่านการเจือ สมบัติด้านแสงของสารกึ่งตัวนำ กระบวนการผลิตทรานซิสเตอร์และไอซี

 

02-036-465          เซลล์แสงอาทิตย์                                                                                                                3(3-0-6)

       Solar Cell

วิชาบังคับก่อน : 02-036-461 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ

ดวงอาทิตย์ การแผ่รังสี การถ่ายเทความร้อน การเก็บและรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์ ทฤษฎีพื้นฐานด้านสารกึ่งตัวนำรอยต่อพีเอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ และการใช้งาน

 

02-036-366          ระบบพลังงานแสงอาทิตย์                                                                                3(3-0-6)

Solar Energy Systems

วิชาบังคับก่อน : 02-030-153 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ การประมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่ผิวโลก การถ่ายเทพลังงานความร้อนในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม และการเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เซลล์แสงอาทิตย์ การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และมีการศึกษานอกสถานที่

 

02-037-353          การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์                                                                    3(3-0-6)

Electronic Circuit Design

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

การออกแบบเพาเวอร์ซัพพลาย ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ออกแบบเครื่องขยายสัญญาณ ออกแบบเครื่องขยายกระแสตรง เครื่องขยายสัญญาณที่ใช้งานได้หลายอย่าง และเครื่องขยายสัญญาณความถี่สูง ฟังก์ชันส่งผ่าน RC โดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ FET และวงจรรวมเชิงเส้นดัดแปลงอิมพิแดนซ์ลบและไจเรเดอร์

 

02-037-358          เซนเซอร์และหลักการทรานสดิวเซอร์                                                          3(3-0-6)

Sensor and Transducers Principles

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้าง คุณสมบัติของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แบบอิเล็กโทรด ความต้านทาน หน้าสัมผัส ความจุ ความเหนี่ยวนำ ทรานฟอร์มเมอร์ อิเล็กโตรไดนามิกส์ เซอร์โว รีโซแนนซ์ แมคคานิกส์ อคูสติกส์ การไหล การแลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์แบบของแข็ง ไมโครโปรเซนเซอร์ อุณหภูมิ แสงสว่าง ใยแก้วนำแสง การประยุกต์เข้ากับงานทางวิทยาศาสตร์

 

02-037-359          ออปโตอิเล็กทรอนิกส์                                                                                        3(3-0-6)

       Optoelectronics

วิชาบังคับก่อน : 02-032-252 คลื่นและทัศนศาสตร์ และ

02-035-357 ฟิสิกส์ของแข็ง 1

กล่าวถึงธรรมชาติของแสง ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ รอยต่อ พี-เอ็น การมอดูเลตทางแสง อุปกรณ์แสดงผล ทฤษฎีเลเซอร์ ชนิดของเลเซอร์ สมบัติของแสงเลเซอร์ โฟโตดีเทคเตอร์ชนิดต่างๆ ใยแก้วนำแสงและการประยุกต์

 

02-037-261          วงจรดิจิตอลและหลักการออกแบบลอจิก                                                     3(3-0-6)

       Digital Circuit and Logic Design Principle

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตแบบบูล รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความเป็นจริง แผนที่แบบคาร์นอร์ แผนที่แบบเวน วงจรเกตแบบ แอน ออร์และนอร์ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรซีเควนเชียล แบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การออกแบบระบบดิจิตอล โดยใช้วงจรรวม วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรเข้ารหัสลอุปกรณ์ลอจิก ที่สามารถโปรแกรมได้แบบต่างๆ สัญญาณในระบบดิจิตอลแบบต่างๆ การตรวจสอบและกำจัดสัญญาณรบกวนในระบบดิจิตอล แนะนำไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

 

02-037-362          ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                                                       3(3-0-6)

       Introduction to Digital Electronics

การทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ รูปแบบการทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ รหัสแบบเลขฐานสอง พีชคณิตแบบปูลีน แผนภาพของคาร์โนต์ การทำให้บังเกิดผลของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรมและไมโครโปรแกรม

 

02-037-363          ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์                                                                    1(0-3-1)

       Digital Electronics Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 02-037-362 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หรือ

เรียนควบคู่กัน

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและลอจิกเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา วงจรดิจิตอลและลอจิก

 

02-037-265          ระบบอนาลอกและดิจิตอล                                                                               3(3-0-6)

       Digital and Analog System

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

ระบบอนาลอกเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น ระบบดิจิตอลซีเควนซ์ ระบบดิจิตอล MOS/LSI ระบบเปลี่ยนอนาลอกกับดิจิตอลและกลับกัน

 

02-037-266          ปฏิบัติการระบบอนาลอกและดิจิตอล                                                            1(0-3-1)

                                Digital and Analog System Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบอนาลอกเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น ระบบดิจิตอลซีเควนซ์ ระบบดิจิตอล MOS/LSI ระบบเปลี่ยนอนาลอกกับดิจิตอลกับกลับกัน

 

02-037-271          ไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบเบื้องต้น                             3(3-0-6)

       Microprocessor and Basic Designing

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างภายในและการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบหน่วยความจำ อินพุท เอาท์พุท อินเทอร์รัพ และ DMA อินเตอร์เฟส เทคนิคการอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์ภายนอก ชุดคำสั่ง ไมโครโปรเซสเซอร์

 

02-037-272          ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบเบื้องต้น                          1(0-3-1)

       Microprocessor and Basic Designing Laboratory

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์และการออกแบบเบื้องต้น

 

02-037-487          การลดทอนสัญญาณรบกวนสำหรับเครื่องมือ                                             3(3-0-6)

       Noise Reduction for Instrumentation

วิชาบังคับก่อน : 02-037-251 อิเล็กทรอนิกส์

การต่อสายเคเบิล การต่อสายดิน การกรองสัญญาณ การป้องกันสัญญาณรบกวนจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์แพสซีพ การชิลด์ สัญญาณรบกวนอินทรินสิค สัญญาณรบกวนอุปกรณ์แอคทีฟ สัญญาณรบกวนสัญญาณดิจิตอล การกระจายของไฟฟ้าสถิตย์

 

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร

                หลักสูตรนี้จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ โดยทางสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มีนโยบายการประกันคุณภาพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ดังนี้

                18.1 การบริหารหลักสูตร

                                18.1.1    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลา มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง 

                                18.1.2    อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา  เป็นอาจารย์ประจำที่ได้รับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน

                                18.1.3    อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจำที่ได้รับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาดังกล่าวสังกัดอุดมศึกษา  มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย

                                18.1.4     มีระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 และ SAR

                18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย

                                  มีการจัดสภาพแวดล้อม และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือปฏิบัติการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่สามารถค้นคว้า สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

                18.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

                                  18.3.1  พัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านฟิสิกส์ในระดับประเทศและระดับสากล โดยเข้ารับฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

                                  18.3.2  มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ในการจัดแผนการเรียน หรือเข้าร่วมสัมมนาให้เหมาะสม ตามความสามารถ  ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน

                18.4  ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

                จากสภาพของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเพื่อที่จะรองรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ทางด้านวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและนาโนเทคโนโลยีและจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะส่งออกสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีความรู้ในการประยุกต์มาใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

               

19.  การพัฒนาหลักสูตร

                        19.1     ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้

                                       19.1.1  มีระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

                                       19.1.2  มีระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

                                       19.1.3   มีระบบประเมินผลการเรียนการสอน

                                       19.1.4   มีการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ

                                       19.1.5 มีระบบการติดตามการมีงานทำของบัณฑิตภายหลังจากจบการศึกษา แล้วภายใน 1 ปี

                                       19.1.6   มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อผู้ใช้บัณฑิต

                        19.2  จัดให้มีการประเมินหลักสูตรอย่างทุก ระยะ  5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี

 

ปฏิทินนาฬิกา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
Counter
Today : 1
Yesterday :
Total : 163140163140163140163140163140163140
RMUTI Variety
Sci Facebook