ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 01:59 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 


                                                                                                          แสดงข้อมูลกราฟ ---->>   

       

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร

 

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขา เพศ และระดับการศึกษา

สาขา
ระดับการศึกษา
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

การจัดการ

8 8 8 8

การจัดการทั่วไป

9 66 75 9 66 75

การตลาด

3 16 19 4 25 29 7 41 48

Computer Information Systems

7 122 129 7 122 129

Engineering Management

26 98 124 26 98 124

ช่างก่อสร้าง

22 22 22 22

English for Specific Purposes

62 62 62 62

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

16 16 16 16

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

6 54 60 6 54 60

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

17 6 23 17 6 23

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

27 5 32 27 5 32

วิศวกรรมเครื่องกล

8 1 9 85 85 93 1 94

วิศวกรรมโยธา

208 18 226 208 18 226

วิศวกรรมไฟฟ้า

152 5 157 152 5 157

เทคโนโลยีอุตสาหการ

62 3 65 62 3 65

เทคโนโลยีเครื่องกล

97 97 97 97

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

103 11 114 103 11 114

เทคโนโลยีไฟฟ้า

85 1 86 85 1 86

Regional Planning

80 80 80 80

ออกแบบการผลิต

16 6 22 16 6 22

เทคนิคสถาปัตยกรรม

1 2 3 1 2 3

เทคนิคคอมพิวเตอร์

39 13 52 39 13 52

Science Teaching Specialized in Elementary and Secondary Education

30 30 30 30

ช่างโยธา

32 1 33 32 1 33

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

71 106 177 71 106 177

การบัญชี

1 1 7 189 196 7 190 197
รวม
342 268 610 933 489 1,422 0 0 0 1,275 757 2,032

 

 

 

 

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.