ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   เวลา 15:56 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 


                                                                                                          แสดงข้อมูลกราฟ ---->>   

       

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์

 

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขา เพศ และระดับการศึกษา

สาขา
ระดับการศึกษา
รวม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

ประมง

10 2 12 39 15 54 49 17 66

พืชศาสตร์

23 15 38 20 12 32 43 27 70

พืชศาสตร์ ? พืชสวน

24 5 29 24 5 29

พืชศาสตร์ ? พืชไร่นา

23 17 40 23 17 40

วิทยาการคอมพิวเตอร์

60 54 114 60 54 114

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

14 84 98 14 84 98

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

171 24 195 171 24 195

สัตวศาสตร์

37 17 54 124 60 184 161 77 238

ออกแบบสิ่งทอ

5 4 9 5 4 9

เกษตรกลวิธาน

67 3 70 67 3 70

เกษตรศึกษา

12 6 18 12 6 18

เคมี

6 6 6 6

เทคโนโลยีการอาหาร

1 21 22 1 21 22

เทคโนโลยีชีวภาพ

6 17 23 6 17 23

เทคโนโลยีภูมิทัศน์

9 5 14 19 17 36 28 22 50

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

35 4 39 35 4 39

เทคโนโลยีเครื่องกล

164 4 168 164 4 168

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

103 2 105 31 31 134 2 136

เทคโนโลยีไฟฟ้า

89 89 89 89

เกษตรศึกษา- พืชสวน

4 7 11 4 7 11

เกษตรศึกษา-สัตว์ศาสตร์

9 1 10 9 1 10

นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

3 1 4 3 1 4

ช่างไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง

143 1 144 143 1 144

ช่างยนต์

130 130 130 130
รวม
491 67 558 884 337 1,221 0 0 0 1,375 404 1,779

 

 

 

 

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.