ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561   เวลา 12:43 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

ข้อมูลบุคลากร>>จำแนกตามหน่วยงานและประเภท>>รวมทุกวิทยาเขต

 ...ข้อมูลบุคลากร ณ  ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554...

รวมทุกวิทยาเขต

แสดงข้อมูลกราฟ ---->>  

รายงานข้อมูลบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและประเภท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หน่วยงาน
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวม
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
วิชาการ
ปฏิบัติการ
กองกลาง
1
3
9 37 73 123
กองคลัง
6
4 1 4 15
กองนโยบายและแผน
2
7 7 16
กองบริหารงานบุคคล
5
7 1 10 1 24
กองบริหารแผนและการคลัง
6
8 3 10 1 28
กองพัฒนานักศึกษา
8 21 29
กองวิจัยและพัฒนา
1
3 1 3 8
กองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 11 15
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5 7 12
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
88
20 6 43 13 3 173
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
35
1
19 4 6 8 17 90
คณะบริหารธุรกิจ
37
20 3 11 12 83
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
42
20 5 21 13 101
คณะวิศวกรรมศาสตร์
87
29 6 17 12 1 2 154
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
123
30 1 38 50 6 3 251
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
25
11 4 4 44
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
53
3
26 5 39 10 7 143
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
64
21 5 9 22 39 5 2 167
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
28
13 6 25 6 1 79
คณะเทคโนโลยีสังคม
26
14 5 10 6 2 63
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
61
25 6 10 15 23 4 1 145
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
2 2 17 21
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4 2 21 27
สำนักงานคณบดี
1
1
สำนักงานผู้อำนวยการ
9
31 38 98 1 177
สำนักงานวิทยาเขต
2
26 17 74 1 120
สำนักงานอธิการบดี
2
2 4 8
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
7 2 25 35
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
3
7 20 31

รวม

671
45
248 190 0 127 251 610 29 12 2,183
 
Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.