ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 02:01 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

 ...ข้อมูลนักศึกษา ณ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554...

 

รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

  รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาและคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะ
กลุ่มสาขาวิชา
รวมจำนวน
นักศึกษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

863 2,970 3,833

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

516 516

คณะบริหารธุรกิจ

2,521 437 2,958

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2,151 2,151

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

139 420 559

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1 4,154 4,155

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

172 286 458

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

1,779 1,779

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

1,657 716 2,373

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

14 1,180 1,194

คณะเทคโนโลยีสังคม

1,143 560 1,703

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

539 1,493 2,032
รวม
7,049 16,662 23,711

 

 

สรุปข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด มีจำนวน 23,711 คน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 7,049 คน คิดเป็นร้อยละ 30

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 16,662 คน คิดเป็นร้อยละ 70

 

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.