ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561   เวลา 12:41 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


                                                                                                                             

  แสดงข้อมูลกราฟ ---->>  

 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร

 

  รายงานข้อมูลหลักสูตร จำแนกตามคณะและสาขา

ชื่อหลักสูตร
สาขา
ระดับการศึกษา
ประเภทหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างไฟฟ้า)

ไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)

การบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ออกแบบการผลิต)

ออกแบบการผลิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างยนต์)

ช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การจัดการ)

การจัดการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อิเล็กทรอนิกส์)

อิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคคอมพิวเตอร์)

เทคนิคคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างก่อสร้าง)

ช่างก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)

การตลาด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคสถาปัตยกรรม)

เทคนิคสถาปัตยกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรภาษาไทย

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

เทคโนโลยีไฟฟ้า

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

การบัญชี

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

วิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ-การจัดการทั่วไป)

การจัดการ-การจัดการทั่วไป

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

เทคโนโลยีอุตสาหการ

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)

เทคโนโลยีเครื่องกล

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

การตลาด

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

วิศวกรรมโยธา

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟแวร์)

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

 

 

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.