ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน >>                                         <<   วันนี้ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561   เวลา 02:00 น. 
                                                                                                                 หน้าแรก | ประเมินความพึงพอใจ | ติดต่อ - สอบถาม | sitemap | ผู้ดูแลระบบ
  ????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ??????????????????????
 • ?????????????
 • ?????????????????????????
 • ?????????????????????????
 • ???????????????????????
 • ??????????????
 • ???????????
 • ????????????????
 • ???????????????????
 • Link :: ????????
 • ???.????? ????????? ??????????
 • ???????????????
 • ????????????????
 • ?????????????????
 • ??????????????

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

 

  ข้อมูลหลักสูตร>>จำแนกตามวิทยาเขต

 ...ข้อมูลหลักสูตร ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 01 มกราคม 2554 ...

รวมทุกวิทยาเขต

                                

  รายงานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อหลักสูตร
ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

ศิลปบัณฑิต

ปริญญาตรี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ปริญญาตรี

แพทย์แผนไทยบัณฑิต

ปริญญาตรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีบัณฑิต

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปริญญาโท

 

 

 

 

 

 


Copyright :: 2011 by ICT @Rmuti All rights reserved.