::   อัตลักษณ์บัณฑิต :บัณฑิตนักปฏิบัติ   ::    อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน   ::    เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย    : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง   ::   

 เกี่ยวกับ QAO

 การประกันคุณภาพ

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ

 เอกสารประกันคุณภาพ

  การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

 การประชุม

ประชาสัมพันธ์ :

สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน

 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยงร่วมกับสถาบัน เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหารจัดการความรู้ และนักจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยงร่วมกับสถาบัน เพื่อศึกษาดูงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องเด่น

 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ PDCA-PaR (Plan-Do-Check-Action-Participation-Record&Report) แล้วประสบผลนักศึกษาร้อยละ 96.15 สอบผ่านวิชาโครงงานในกำหนดเวลา การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปรากฎผลระดับพอใจมาก รวมถึงอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนนี้ในระดับพอใจมาก

 •  โครงการ/กิจกรรม

   ระบบสารสนเทศ

   รวม Link ประกันคุณภาพ

  กิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพ :


  อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ณ มทร.ล้านนา


  กิจกรรมประชุมงานประกันคุณภาพ


  กิจกรรมประชุมงานประกันคุณภาพ


  กิจกรรมประชุมงานประกันคุณภาพ


  นำเสนอผลงานที่วิทยาเขตสุรินทร์