ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรอบด้าน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


คู่มือการใช้งาน

 

ระบบประเมินผลบุคลากรรอบด้าน 360 องศา

กรุณาใส่ Username และ Password
       
 

Username :

 
 
   
 
Password :
 
       
 
 
       

การ Login เข้าใช้งาน สามารถเลือกใช้งานได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ใช้ Username และ Password เดียวกับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ

2. ใช้ Username เป็นเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และ Password เป็นวันเดือนปีเกิด (เป็น คศ.) เช่น เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2523 รหัสผ่านคือ 14021980 ซึ่งรหัสผ่านท่านสามารถแก้ไขได้เองอีกครั้ง

ข้อแนะนำ : เมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านจากหน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากรในทันที