ชื่อ-สกุล ตำแหน่งห้องทำงาน โทรศัพท์
ภายใน
E-mail  
   ผู้ช่วยศาสตราจารยวิโรจน์ ลิ้มไขแสง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สนง.อธิการบดี     
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการทั่วไป 34-5014331   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ ใสยิด อาจารย์ 34-501 4331   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอดอาสาสะนา อาจารย์ 34-504(2) 4331   
   อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี หัวหน้าสาขาวิชา 34-501 4330nchakrit@hotmail.com  
   อาจารย์ ดร.ศุภปิยะ สิระนันท์ อาจารย์ 34-502 4334suppiya@gmail.com  
   อาจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์ อาจารย์ 34-502 4334ayut2002@hotmail.com  
   อาจารย์ ดร.ผไทเทพ รักษา อาจารย์ 34-803 4344phathaitep@hotmail.com  
   อาจารย์ ดร.ภราดร หนูทอง อาจารย์ 34-802 4345pound96@hotmail.com  
   อาจารย์สาม ศรีสุโร อาจารย์ 34-501 4331   
   อาจารย์รพีพงศ์ เปี่ยวสุวรรณ อาจารย์ 34-501 4331 rapeepong.pe@hotmail.com  
   อาจารย์วันเฉลิม พูนสวัสดิ์ อาจารย์ 34-803 4344 nanodoon@yahoo.com  
   นางสาวแป้งล่ำ เจริญจิตร์ นักวิทยาศาสตร์ 34-505 4341 pan_ch3@hotmail.com  
   นางสาวอุบลวรรณ บุญจูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 34-501 4332 ubonwan_b@hotmail.com  
   นายสมพร เกตุกุล ช่างเทคนิค 34-505 4341   
   สำนักงานสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์      
   ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 34-5054341   
   หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์สายนอก 044 233000, โทรสาร 044233072