การรายงานผลการดำเนินการโครงการ ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณจัดสรรให้ดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย

 • ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 • ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ**
 • ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ภายหลังการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยภายใน 10 วัน ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” พร้อมทั้งเอกสารที่ระบุไว้ในภาคผนวกอย่างครบถ้วน

ยกเว้น** ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ ให้รายงาน 4 บท ตาม “รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ” (เอกสารบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง) พร้อมทั้งเอกสารที่ระบุไว้ในภาคผนวกอย่างครบถ้วน

จำนวนเล่มรายงาน :-

- ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ สวพ. คณะ และสาขาวิชา
- ผลผลิตอื่น จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ คณะ และ สาขาวิชา

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง :-

การชี้แจงแนวทางจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แถลงนโบายการจัดสรรงบประมาณ 2560 และแจ้งกำหนดการให้หน่วยงานได้จัดทำคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 34-401 มีเอกสารประกอบการประชุม ดังไฟล์แนบ

รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 • ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • ศศ.บ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วข.สุรินทร์)
 • วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
 • วท.บ.สาขาวิชาเคมี
 • วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
 • ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
 • ทล.บ.(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 • วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
 • วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

https://drive.google.com/a/sci.rmuti.ac.th/file/d/0BzqT8n6YAuTKQmhuc2pLRzAyenc/view?usp=sharing

คำเสนอของบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

คำเสนอขอ (ง.4) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กรณีที่หน่วยงานประสงค์เสนอหลายโครงการให้จัดทำ แบบสรุปภาพรวมงบลงทุน ตามไฟล์ “01_สรุปภาพรวมงบลงทุน_2561.xlsx” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการด้วย

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะหน่วยงานที่มีเอกสารพร้อมไฟล์ครบถ้วน และส่งภายในกำหนดเท่านั้น

กำหนดส่งเอกสารและไฟล์ ที่ คุณปรีชา สำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

แบบ ง.4 ปีงบประมาณ 2561

แนวทางการรายงานผลดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดกำหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 • —มิถุนายน 2559  : จัดทำ และส่ง มคอ. 5 , 6 + หลักสูตรประสานงาน กรรมการ IQA
 • —มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 : หลักสูตรจัดทำ มคอ. 7
 • —18 กรกฎาคม 2559 – 10 สิงหาคม 2559  : หลักสูตรรับการตรวจ IQA ระดับหลักสูตร
 • —ภายใน 20 สิงหาคม 2559  : หลักสูตรบันทึกผลการตรวจลง CheQA
 • —15 สิงหาคม 2559  : เปิดเทอม 1/2559
 • —กันยายน 2559    : รับการตรวจ IQA ระดับคณะ

รายชื่อหลักสูตรปีการศึกษา 2558 ที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน

 • ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • ศศ.บ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วข.สุรินทร์)
 • วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
 • วท.บ.สาขาวิชาเคมี
 • วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
 • ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
 • ทล.บ.(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 • วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์
 • วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์

เอกสารที่หลักสูตรต้องจัดเตรียม ในวันตรวจ

 • —มคอ. 7 ส่งให้กรรมการ อย่างน้อย 5วันก่อนตรวจ  จำนวน 3 ชุด
 • —บันทึกภาคสนาม ของผู้ตรวจ  จำนวน 3 ชุด
 • —รายงานผลการประเมิน ของผู้ตรวจ   จำนวน 1 ชุด
 • —ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :-

[wpdm_file id=117]

[wpdm_file id=116]

[wpdm_file id=115]

[wpdm_file id=114]

[wpdm_file id=118]

[wpdm_file id=119]

[wpdm_file id=120]

 

การบรรยายปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ปีการศึกษา 2558

การบรรยายปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 34-401

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของอาจารย์ใหม่รอบปีการศึกษา 2558 และ เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 กิจกรรมในวันนี้มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมจำนวน 19 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาติ ดีอุดม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งทีมงานบรรยายในเรื่อง กฏระเบียบสำคัญและสวัสดิการที่บุคลากรใหม่ควรต้องรับทราบ

และในช่วงที่ 2 บุคลากรได้รับฟังการบรรยายเรื่องระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จาก อ.เอกชัย แซ่จึง รองคณบดีฯ บรรยายในหัวข้อš ระบบ ISO9001:2008 นโยบายคุณภาพ(šQuality Policy)  การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในš และการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :-

[wpdm_file id=112 ]

[wpdm_file id=113 ]

[wpdm_file id=110 ]

[wpdm_file id=40 ]

การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ

ประเมิน :

1. ประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องและอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ข้อมูลการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ปีการศึกษา 2558

3. แบบประเมินหลังการอบรม


สาระน่ารู้


 

เครื่องมือ


 

กรณีศึกษา