ค้นหาแบบพิเศษ
  Thursday, May 24, 2018

บทความวิจัยและการนำเสนอผลงาน

 

          1.  บทความวิจัย  ให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม  เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯกำหนด ทั้งนี้ บทความวิจัยประกอบด้วย  บทคัดย่อ  บทนำ  วัตถุประสงค์  วิธีดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัย  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ  เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก  (ถ้ามี) ทั้งนี้จำนวนคำในบทคัดย่อไม่เกิน 350 คำและจำนวนหน้าของบทความฉบับเต็มไม่เกิน 8 หน้ากระดาษขนาด A4

            2.  การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)  ต้องนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point  และเวลาในการนำเสนอเรื่องละ  10  นาที  ตอบข้อซักถาม  5  นาที

            3.  การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster  Presentation) โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                    1)  จัดทำโปสเตอร์ขนาดกว้าง x สูง เท่ากับ 80  เซนติเมตร x 120 110 เซนติเมตร  สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  โดยให้มีรูปถ่ายของผู้นำเสนอในโปสเตอร์ด้วย  เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วยบทคัดย่อ  บทนำ  วัตถุประสงค์  วิธีการวิจัย  สรุปและอภิปรายผล  กิตติกรรมประกาศ  และบรรณานุกรม

                                    2)  กำหนดให้ติดโปสเตอร์และถอดโปสเตอร์ตามเวลาที่กำหนดในใบตอบรับและต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถามในเวลาที่กำหนดให้ โดยจะมีกรรมการวิชาการเยี่ยมชม

ทั้งนี้การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใด  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมในรูปสื่อ CD-ROM  และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้  สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ