ค้นหาแบบพิเศษ
  Thursday, May 24, 2018

ลักษณะของผลงานที่นำเสนอ

 

          1.  ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก  ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก  ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศ

            3.  ผลงานวิทยานิพนธ์จากข้อ 1 และข้อ 2  ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน

            4.  ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

            5.  หัวข้อผลงานวิทยานิพนธ์/ผลงานวิจัย

     ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ดังนี้

                 1.  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

                 2.  กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

                 3.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 4.  กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  และบริหารธุรกิจ