ค้นหาแบบพิเศษ
  Thursday, May 24, 2018

รูปแบบการประชุม

 

1.       ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “บัณฑิตศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

2.       การอภิปรายและการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

3.       การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral  Presentation) กรณีมีผู้เสนอนำผลงานวิจัยจำนวนมาก คณะกรรมการฯอาจพิจารณาผลงานบางส่วนให้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แทน 

4.       นิทรรศการและการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

5.       นิทรรศการจากร้านค้าต่าง ๆ  เช่น  ศูนย์หนังสือ  บริษัทขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี