ค้นหาแบบพิเศษ
  Thursday, May 24, 2018

ขั้นตอนการดำเนินการ

 

        

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

 

1

ผู้นำเสนอผลงาน  สมัครและส่งบทคัดย่อภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

และบทความวิจัยแบบฉบับเต็ม  ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2554

ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2554

 

2

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เสนอแบบบรรยายหรือโปสเตอร์

7 ตุลาคม  2554

22 ตุลาคม  2554

 

3

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

14 ตุลาคม  2554

29 ตุลาคม  2554

 

4

แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็มพร้อมคำแนะนำ

ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไขไปยังอีเมลของผู้เสนอผลงาน

4 พฤศจิกายน 2554

 

5

วันสุดท้ายกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ

แนะนำ

18  พฤศจิกายน 2554

 

6

ผู้สนใจเข้ารับฟัง  สมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

1 กรกฎาคม – 15 ธันวาคม 2554

 

7

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอน

18 ธันวาคม 2554

 

8

นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์

23 -24 ธันวาคม 2554