ค้นหาแบบพิเศษ
  Thursday, February 22, 2018

ระยะเวลาดำเนินการ

 

        วันศุกร์ที่  23 – วันเสาร์  24  ธันวาคม  2554

สถานที่จัดประชุม

 

        อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา