ค้นหาแบบพิเศษ
  Thursday, May 24, 2018

วัตถุประสงค์

 

 

     1.  เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน

     2.  เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเองสู่สาธารณชน

     3.  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา  คณาจารย์  สาขาวิชาต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

     4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     5.  เพื่อนำผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศต่อไป

     6.  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่รายงานการประชุมวิชาการ  (Proceedings)