ค้นหาแบบพิเศษ
  Tuesday, May 22, 2018

กำหนดการ

   

 

กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 23

“บัณฑิตศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

วันที่  23 – 24  ธันวาคม  2554

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

วันศุกร์ที่   23  ธันวาคม  2554

            08.30 – 09.00  .         ลงทะเบียน

09.00 – 09.20  .         พิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  (อาคาร 19)

                                                -  กล่าวต้อนรับโดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

-  กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์โดย

   ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

-  กล่าวรายงานโดย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

-  กล่าวเปิด/บรรยายพิเศษโดย  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา          

                                                -  พิธีมอบธงเจ้าภาพ  โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

              และ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเจ้าภาพครั้งที่  24

            09.20 – 10.30              ปาฐกถาพิเศษ  “การเตรียมความพร้อมของไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

                                                โดย  รองอธิบดีกรมอาเซียน 

            10.30 – 10.45  .         พักรับประทานอาหารว่าง

            10.45 – 12.00  .         ปาฐกถาพิเศษ “บัณฑิตศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ 

            12.00 – 13.30  .        รับประทานอาหารกลางวัน           

13.30 – 15.30  .         การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายแยกตามกลุ่มวิชา

-   กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

-   กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

                                    -   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-   กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

            15.30 – 15.45  .        พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.30  .         การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายแยกตามกลุ่มวิชา (ต่อ)

          18.00 – 21.00  .           งานเลี้ยงรับรอง 

 

การประชุมคู่ขนาน

13.30 – 16.00  .         ประชุมสามัญประจำปี 2554

            16.00 – 17.30  .         ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

                                               

 

วันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  2554

            08.30 – 09.00  .         ลงทะเบียน

09.00 – 12.00  .       การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์   

09.00 – 12.00  .         ประชุมเชิงปฏิบัติการคู่ขนาน

          12.00 – 13.00  .           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.                     การนำเสนอผลงานวิจัย (ต่อ) หรือ ทัศนศึกษา (ถ้ามี)

                                   

 

หมายเหตุ 

1)     เวลา 10.30 – 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง

2)     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม