ค้นหาแบบพิเศษ
  Tuesday, May 22, 2018

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภท

ชำระภายใน

29 ต.ค.2554

ชำระหลัง

29 ต.ค.2554

หมายเหตุ

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (บุคคลทั่วไป)

1,300

1,500

รวมกระเป๋าเอกสารและอาหาร

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย(นักศึกษาสถาบันสมาชิก สคบท./ทคบร.)

1,000

1,200

รวมกระเป๋าเอกสารและอาหาร

ผู้สนใจเข้ารับฟัง

500

600

รวมกระเป๋าเอกสารและอาหาร

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

            โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  บัญชีเลขที่ 301-0-70519-0  ประเภทออมทรัพย์  แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมายังคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านระบบลงทะเบียนหรือโทรสารหมายเลข 044 233072

            สำหรับค่าลงทะเบียน  กรณีที่ผู้สมัคร  (ทุกประเภทที่ชำระเงิน)  แล้วไม่ได้มาเสนอผลงาน  หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ  เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน