ค้นหาแบบพิเศษ
  Tuesday, May 22, 2018

การพิจารณาผลงาน

        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังนี้

                1.  พิจารณาเลือกกลุ่มการเสนอผลงาน  และประเภทของการนำเสนอผลงาน

                2.  พิจารณาการเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและรวมบทความวิจัย (Proceedings) 

                3.  พิจารณาตัดสิทธิ์การเสอนผลงานวิจัยในการประชุมกรณี

                     1)  บทคัดย่อ  บทความวิจัย  และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่คณะกรรมการฯกำหนด  รวมทั้งไม่แก้ไขตามการเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

                     2)  การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า  และหรือไม่ครบถ้วน

                4.  การพิจารณาลงนามผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานถือเป็นการสิ้นสุด