ค้นหาแบบพิเศษ
  Thursday, May 24, 2018

การส่งผลงาน

 

          ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย ให้ส่งไฟล์ข้อมูลที่เป็นไฟล์ word  และไฟล์ pdf  โดยส่งข้อมูลเข้าระบบของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่  http://www.sci.rmuti.ac.th/grad23rd  คณะกรรมการฯ ขอให้จัดทำต้นบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มด้วย Microsoft Word 2003 กรณีที่ใช้ Microsoft Word รุ่นที่สูงกว่า  ขอให้ดำเนินการบันทึกให้เป็นรุ่น  Microsoft Word 2003 ก่อนทำการส่งไฟล์

การตอบรับ

 

        การให้นำเสนอผลงานการวิจัยขึ้นอยู่กับการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน

 

        สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ