ผังการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 

รหัส

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง

3031

จิระพันธ์ สุขขี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการทำงานที่สัมพันธ์กับผลการบันทึกเวชระเบียนของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร

3044

รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Floor slope affects maximum acceptable force of pushing

3061

ชุติมา ศรีวณิชชากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลของความหนาต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคของเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

3088

สุชาวดี หุตะสิงห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อความต้านทานการแตกของฟันรักษาคลองราก

3092

รัชชา รักศักดิ์มนุษย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคงที่ของสีของเรซินคอมโพสิตเมื่อผ่านการแช่ในเครื่องดื่มที่มีสี

3166

ธนิษฐา ราชภักดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสอดคล้องของการรับรู้ความปวดและผลของการจัดการความปวดระหว่างผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องและพยาบาลผู้ดูแล

3173

วันวิสา สนิทเชื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยว

3187

สุเธียร อัมพรสิริรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Effect of cigarette smoke and ultrasonic cleaning on color stability of three resin cements  

3193

ณัฐวัฒน์ ชัยพจนพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thai version of the Oral Health Impact Profile (Thai-OHIP) in Thai dental patients

4006

อุทิศ ศิริเม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

4007

รังสิวุฒิ ชำนาญงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

4008

ฉันท์ผกา พลภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

4011

ณัฐพร เขียวเกษม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ  กองกำกับการสืบสวน  ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

4012

วิษณุ แผลงประพันธ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

4017

ภควรรณ เหลาแหลม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์  เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับคำถามปลายเปิด

4018

ลักคณา บุญลับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์และผลงาน เรื่อง แรงและความดันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ

4040

สิงหาญ จูมวันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

4049

สันติภาพ โคตรชมภู

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

4050

มาโนช แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูต่อการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

4051

อำพร จันทร์ประโคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

4052

สมพร สวายพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

4053

สหกิจ ศรีอินทร์อ่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

4055

เพ็ญประภา สถิตรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

4058

ยุวิษฐา หงษ์เหม

มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของผู้ปกครองเด็กพิการ กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย

4059

จันทร์จิรา ชาวบ้านเกาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง ระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4060

ชาลี บุญเรือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้บริการไปรษณีย์กลุ่มธุรกิจสื่อสารของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

4064

สมาน สุนทรกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

4069

จินดาพร บทสูงเนิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา

4078

กสิณสันต์ ศรีศิวิไล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการขอใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน กรมหม่อนไหม

4085

พีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความต้องการการนิเทศการสอนที่พึงประสงค์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

4096

วราภรณ์ พรมดาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

4103

ทรัพย์ทวี ราชสีห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์

4138

โยทิน เอ้บมนทล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

4140

คณิตตา ตึดสันโดษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์  

4156

วัณละดา หาญมนตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะป่าโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

4157

ปัญญ์ประดับ จรเอ้กา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

4159

นันทภัค ปองสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรู้ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและช่วยเหลือคนพิการกับความพึงพอใจของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในการให้บริการพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

4164

รัตชัย เลียวตระกูล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปแบบการดำเนินธุรกิจศาลพระภูมิ ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม

4165

พรประภา แย้มประโคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโนนดินแดง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  

4167

ศริญญา วรานุชิตกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การให้ความหมาย พฤติกรรม  และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออมเงินของเยาวชน กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน

4169

วิทยา ชาฎา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น   อำเภอหนองกี่   จังหวัดบุรีรัมย์

4174

สุเทพ ส้มพูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

4186

สิริพร สีตะระโส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องการแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4194

อธิตยา หาญชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล (TAI) เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

4197

แก้วใจ ไชยชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

4202

นิตยา ฮวบหิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การพัฒนาทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สิงห์บุรีและอ่างทอง

4203

จินดารัตน์ ชาวคูเวียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4221

จิรศักดิ์ ชาญประโคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

4226

สัญชาติ คงบัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ในจังหวัดภูเก็ต

4228

ปาณิสรา บุญสนอง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปัญหาและอุปสรรคในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4232

ปัทมา พวงขุนทด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาความรู้และการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะติดเชื้อของพนักงานโรงพยาบาลศิริราช

4233

บุษรา กระแสบุตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบสามชนิดพร้อมกัน

4257

รังสิมันตุ์ เชือนรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4